സംസ്ഥാന സർവീസ്/ കുടുംബ പെൻഷൻകാരുടെ വാർഷിക ലൈഫ് മസ്റ്ററിങ് ജനുവരി 22നകം പൂർത്തിയാക്കണം. ലൈഫ് മസ്റ്ററിങ് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി മുതൽ പെൻഷൻ വിതരണം തടസപ്പെടും.

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയ്യതി :18-01-2022

sitelisthead