അർഹരായവർക്ക് മുൻഗണന റേഷൻകാർഡുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ സിറ്റിസൺ ലോഗിൻ മുഖേനയോ അക്ഷയ സെന്ററുകൾ വഴിയോ നൽകാം. അതാത് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസുകളിൽ ലഭിയ്ക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൽ വേഗത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ ഇത് സഹായകമാകും. അപേക്ഷയുടെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാകും.

 

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് :21-05-2022

sitelisthead