കേരളമന്ത്രിസഭ - 2021

സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയും വിവിധ മന്ത്രിമാരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പുകൾ, മന്ത്രിമാരുടെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്കുകൾ എന്നിവ ചുവടെ

പേര് - വെബ്‌സൈറ്റ്  വകുപ്പുകൾ 

ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ
ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി
https://cmo.kerala.gov.in/

മുഖ്യമന്ത്രി
സിവിൽ ആൻഡ് ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ്, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, അഖിലേന്ത്യാ സേവനങ്ങൾ, തീരദേശ ഷിപ്പിംഗും ഉൾനാടൻ ഗതാഗതവും, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ദുരിതാശ്വാസം, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സേവനങ്ങൾ, പൊതു ഭരണംആഭ്യന്തരംവിവരസാങ്കേതികവിദ്യ, വിവര പൊതുജന സമ്പർക്ക വകുപ്പ്, അന്തർ സംസ്ഥാന നദി ജലം, ഉദ്‌ഗ്രഥനം, കേരള സംസ്ഥാന ഉൾനാടൻ ഗതാഗത കോർപ്പറേഷൻ, മെട്രോ റെയിൽ, പ്രവാസികാര്യം, ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്‌കാരം, ആസൂത്രണവും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളും, ശാസ്ത്രം, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം, സൈനിക് ക്ഷേമം, ജയിൽ, അച്ചടി സ്റ്റേഷനറി, സാങ്കേതികവിദ്യ, പരിസ്ഥിതി, ശാസ്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ, സംസ്ഥാന ആഥിത്യം, വിജിലൻസ്,ദുരന്ത നിവാരണം

ശ്രീ. കെ. രാജൻ

ബഹു. റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി
minister-revenue.kerala.gov.in

 

 • ലാൻഡ് റവന്യൂ

 • സർവേ ആൻഡ് ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ്

 • ഭൂപരിഷ്കരണം

 • ഭവനം

ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ

ബഹു. ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി
minister-waterresources.kerala.gov.in

 • ജലവിഭവം

 • കമാൻഡ് ഏരിയ ഡെവലപ്മെൻറ് അതോറിറ്റി

 • ഭൂഗർഭ ജലം

 • ജല വിതരണം

 • ശുചീകരണം 

ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി

ബഹു. വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി
minister-electricity.kerala.gov.in

 • വൈദ്യുതി

 • അനർട്ട്

ശ്രീ. എ. കെ. ശശീന്ദ്രൻ 

ബഹു. വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി
minister-forest.kerala.gov.in

 • വനം വന്യജീവി

ശ്രീ. രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി

ബഹു. രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ വകുപ്പ് മന്ത്രി
https://minister-registration.kerala.gov.in/

 • രജിസ്ട്രേഷൻ

 • മ്യൂസിയങ്ങൾ

 • പുരാവസ്തു

 • പുരാരേഖ 

ശ്രീ. കെ. ബി ഗണേഷ് കുമാർ

ബഹു. ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി
minister-transport.kerala.gov.in

 • റോഡ് ഗതാഗതം

 • മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ

 • ജലഗതാഗതം

ശ്രീ. വി. അബ്ദുറഹിമാൻ

ബഹു. കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി
minister-sports.kerala.gov.in

 • സ്പോർട്സ്

 • വഖഫ്

 • ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനം

 • പോസ്റ്റ് & ടെലിഗ്രാഫ്

 • റയിൽവേ

 • ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം

അഡ്വ. ജി. ആർ. അനിൽ

ബഹു. ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി
minister-food.kerala.gov.in

 • ഭക്ഷ്യ, സിവിൽ സപ്ലൈസ്

 • ഉപഭോക്തൃകാര്യം

 • ലീഗൽ മെട്രോളജി

ശ്രീ. കെ. എൻ. ബാലഗോപാൽ

ബഹു. ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി
minister-finance.kerala.gov.in

 • ധനകാര്യം

ഡോ.ആർ. ബിന്ദു

ബഹു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി
minister-highereducation.kerala.gov.in

ശ്രീമതി. ജെ. ചിഞ്ചുറാണി

ബഹു. ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി
minister-ahd.kerala.gov.in

 • മൃഗസംരക്ഷണം

 • ക്ഷീരവികസനം

 • ക്ഷീര സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ

 • മൃഗശാലകൾ

 • കേരള വെറ്ററിനറി & അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി

ശ്രീ. എം. ബി. രാജേഷ് 

ബഹു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി
https://minister-lsg.kerala.gov.in/

 • തദ്ദേശസ്വയംഭരണം,പഞ്ചായത്തുകൾ,മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ

 • ഗ്രാമവികസനം

 • എക്സൈസ്

 • ടൗൺ പ്ലാനിംഗ്

 • കില 

 • പാർലമെൻ്ററി കാര്യം 

അഡ്വ. പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് 

ബഹു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി
minister-pwd.kerala.gov.in

 • ടൂറിസം

 • പൊതുമരാമത്ത്

ശ്രീ. പി. പ്രസാദ്

ബഹു. കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി
minister-agriculture.kerala.gov.in

 • കൃഷി

 • മണ്ണ് സർവേ & മണ്ണ് സംരക്ഷണം

 • കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല

 • വെയർഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ

ശ്രീ. ഒ.ആർ. കേളു 

ബഹു. പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ പിന്നാക്ക ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി
minister-scst.kerala.gov.in

 • പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നാക്ക ക്ഷേമം 

ശ്രീ. പി. രാജീവ്

ബഹു. വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി

minister-industries.kerala.gov.in

 • നിയമം

 • വ്യവസായം (വ്യാവസായിക സഹകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ)

 • വാണിജ്യം

 • ഖനനം

 • ജിയോളജി

 • കൈത്തറി

 • തുണിത്തരങ്ങൾ

 • ഖാദി

 • ഗ്രാമ വ്യവസായങ്ങൾ

 • കയർ

 • കശുവണ്ടി വ്യവസായം

 • പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ്

ശ്രീ. വി. ശിവൻകുട്ടി 

ബഹു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി
minister-education.kerala.gov.in

 • പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം

 • തൊഴിൽ

ശ്രീ. വി. എൻ. വാസവൻ 

ബഹു. തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി

minister-cooperation.kerala.gov.in

 

 • സഹകരണം

 • തുറമുഖങ്ങൾ

 • ദേവസ്വം

ശ്രീമതി. വീണ ജോർജ് 

ബഹു. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി

minister-health.kerala.gov.in

ശ്രീ. സജി ചെറിയാൻ

ബഹു. സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി
https://minister-fisheries.kerala.gov.in

 • ഫിഷറീസ്

 • ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്

 • ഫിഷറീസ് സർവകലാശാല

 • യുവജന കാര്യം

 • സാംസ്കാരികം

 • കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ

 • കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി

 • കേരള സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്

 

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 20-07-2024

ലേഖനം നമ്പർ: 28

sitelisthead