കേരള മന്ത്രിസഭ 1957 മുതൽ - 9-ാം കേരളമന്ത്രിസഭ

മുഖ്യമന്ത്രി: ശ്രീ.കെ. കരുണാകരൻ
(24 ജൂൺ 1991- 16 മാർച്ച് 1995*)

ശ്രീ.കെ. കരുണാകരൻ

മുഖ്യമന്ത്രി

ശ്രീ.സി.ടി അഹമ്മദ് അലി

 ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (29 ജൂൺ 1991ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.ആർ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള ​

ഗതാ​ഗതം

ശ്രീ.പി.കെ.കെ. ബാവ

മരാമത്ത് (29 ജൂൺ 1991ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ. പി.പി. ജോർജ്

കൃഷി (2 ജൂലൈ 1991ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.ടി.എം.ജേക്കബ് 

ജലസേചനം,സാംസ്കാരികം (29 ജൂൺ 1991ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.പി.കെ. കു‍ഞ്ഞാലിക്കുട്ടി 

വ്യവസായം

കെ.എം മാണി

റവന്യൂ, നിയമം

ശ്രീ.ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ

 വിദ്യാഭ്യാസം (29 ജൂൺ 1991ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.ടി.എച്ച് മുസ്തഫ 

ഭക്ഷ്യം,സിവിൽ സപ്ലൈസ് (2 ജൂലൈ 1991ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.ഉമ്മൻ ചാണ്ടി

ധനകാര്യം (2 ജൂലൈ 1991ന് ചുമതലയേറ്റു, 22 ജൂൺ 1994ന് രാജിവെച്ചു)

ശ്രീമതി. എം.ടി. പദ്മ

ഫിഷറീസ് (2 ജൂലൈ 1991ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.സി.വി. പദ്മരാജൻ

വൈദ്യുതി,കയർ (2 ജൂലൈ 1991ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.എം.വി.രാഘവൻ

സഹകരണം

ശ്രീ.ആർ. രാമചന്ദ്രൻ നായർ 

ആരോ​ഗ്യം (5 ജൂൺ 1994ന് രാജിവെച്ചു)

ശ്രീ.എൻ രാമകൃഷ്ണൻ

തൊഴിൽ (2 ജൂലൈ 1991ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.എം.ആർ.രഘുചന്ദ്രബാൽ

എക്സൈസ് (2 ജൂലൈ 1991ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.പന്തളം സുധാകരൻ 

പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വികസനം (2 ജൂലൈ 1991ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.കെ.പി. വിശ്വനാഥൻ

വനം,വന്യജീവി സംരക്ഷണം (2 ജൂലൈ 1991ന് ചുമതലയേറ്റു, 16 നവംബർ 1994ന് രാജിവെച്ചു)

* രാജി സ്വീകരിച്ചു. 1995 മാർച്ച് 16 & ബദൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുവരെ തുടരാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രി : ശ്രീ.എ.കെ ആന്റണി
(22 മാർച്ച് 1995 - 9 മെയ് 1996*)

 

ശ്രീ.എ.കെ ആന്റണി** 

മുഖ്യമന്ത്രി

ശ്രീ.സി.ടി അഹമ്മദ് അലി

 മരാമത്ത് (20 ഏപ്രിൽ 1995ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്

തൊഴിൽ,ടൂറിസം (ഏപ്രിൽ 20 1995ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.ആർ. ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള

ഗതാ​ഗതം (28 ജൂലൈ 1995ന് രാജിവെച്ചു)

ശ്രീ.പി.കെ.കെ ബാവ

പഞ്ചായത്ത്,സാമൂഹ്യക്ഷേമം (20 ഏപ്രിൽ 1995ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.ടി.എം. ജേക്കബ് 

ജലസേചനം,സാംസ്കാരികം

ശ്രീ.കടവൂർ ശിവദാസൻ 

 വനം,ഗ്രാമീണ വികസനം (20 ഏപ്രിൽ 1995ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.ജി.കാർത്തികേയൻ

വൈദ്യുതി  (20 ഏപ്രിൽ 1995ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി

വ്യവസായം, മുൻസിപ്പാലിറ്റി

ശ്രീ കെ.എം. മാണി

റവന്യൂ,നിയമം

ശ്രീ. ഇ.ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ

വിദ്യാഭ്യാസം (20 ഏപ്രിൽ 1995ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീമതി.എം.ടി പ​ദ്മ 

ഫിഷറീസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ (3മെയ് 1995ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ. സി.വി പദ്മരാജൻ

 ധനകാര്യം

ശ്രീ.പന്തളം സുധാകരൻ

എക്സൈസ്,പിന്നാക്ക ക്ഷേമം  (3മെയ് 1995ന് ചുമതലയേറ്റു) 

ശ്രീ.എം.വി. രാഘവൻ

സഹകരണം

ശ്രീ.കെ.കെ രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ

ഭക്ഷ്യം,സിവിൽ സപ്ലൈസ് (3 മെയ് 1995ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.വി.എം. സുധീരൻ

ആരോ​ഗ്യം (20 ഏപ്രിൽ 1995ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.പി.പി.തങ്കച്ചൻ

കൃഷി (3 മെയ് 1995ന് ചുമതലയേറ്റു)

* രാജി സ്വീകരിച്ചു. 9 മെയ്, 1996, ബദൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുവരെ തുടരാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
** രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്നു. 1995 മെയ് 30-ന് തിരൂരങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.                                                                                

 

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 12-07-2023

ലേഖനം നമ്പർ: 731

sitelisthead