കേരള മന്ത്രിസഭ 1957 മുതൽ - 5-ാം കേരളമന്ത്രിസഭ 

മുഖ്യമന്ത്രി  : ശ്രീ.കെ കരുണാകരൻ
(25 മാർച്ച് 1977-25 ഏപ്രിൽ 1977)*

ശ്രീ.കെ. കരുണാകരൻ                    

മുഖ്യമന്ത്രി

ശ്രീ.കെ.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ             

ഹരിജൻ വെൽഫെയർ, ജലസേചനം (1977 ഏപ്രിൽ 11-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.എം.കെ ഹേമചന്ദ്രൻ                                   

ധനകാര്യം (1977 ഏപ്രിൽ 11-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.ഉമ്മൻ ചാണ്ടി                            

തൊഴിൽ (1977 ഏപ്രിൽ 11-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.കെ.എം. മാണി                          

 ആഭ്യന്തരം (1977 ഏപ്രിൽ 11-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.കെ. ശങ്കരനാരായണൻ               

കൃഷി (1977 ഏപ്രിൽ 11-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.കെ. നാരായണ കുറുപ്പ് ​             

 ഗതാ​ഗതം (1977 ഏപ്രിൽ 11-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.ഇ. ജോൺ ജേക്കബ്                 

  ഭക്ഷ്യം,സിവിൽ സപ്ലൈസ് (1977 ഏപ്രിൽ 11-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.കെ. അവുക്കാദർക്കുട്ടി നഹ       

തദ്ദേശഭരണം (1977 ഏപ്രിൽ 11-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.സി.എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ          

വിദ്യാഭ്യാസം

ശ്രീ.പി.കെ വാസുദേവൻ നായർ      

വ്യവസായം (1977 ഏപ്രിൽ 11-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.ജെ. ചിത്തരഞ്ജൻ

 ആരോ​ഗ്യം (1977 ഏപ്രിൽ 11-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ. കാന്തലോട്ട് കുഞ്ഞമ്പു

 വനം (1977 ഏപ്രിൽ 11-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ. ബേബി ജോൺ

റവന്യൂ (1977 ഏപ്രിൽ 11-ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.കെ. പങ്കജാക്ഷൻ                      

പൊതുമരാമത്ത്(1977 ഏപ്രിൽ 11-ന് ചുമതലയേറ്റു)

1977 ഏപ്രിൽ 25ന് രാജി സ്വീകരിച്ചു. ബദൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുവരെ ഓഫീസിൽ തുടരാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രി :ശ്രീ. എ.കെ. ആന്റണി
(27 ഏപ്രിൽ 1977 - 27 ഒക്ടോബർ 1978*)

ശ്രീ. എ.കെ. ആന്റണി                    

   മുഖ്യമന്ത്രി

ശ്രീ.കെ.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ             

ഹരിജൻ വെൽഫെയർ, ജലസേചനം

ശ്രീ.എം.കെ ഹേമചന്ദ്രൻ                

  ധനകാര്യം

ശ്രീ.ഉമ്മൻ ചാണ്ടി                         

 തൊഴിൽ

ശ്രീ.കെ. ശങ്കരനാരായണൻ               

കൃഷി

ശ്രീ.കെ.എം. മാണി                           

ആഭ്യന്തരം
(1977 ഡിസംബർ 21ന് രാജി, 16 സെപ്റ്റംബർ 1978 ന് വീണ്ടും ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.കെ. നാരായണ കുറുപ്പ്               

​ഗതാ​ഗതം

ശ്രീ. ജോൺ ജേക്കബ്                         

ഭക്ഷ്യം, സിവിൽ സപ്ലൈസ്
(26 സെപ്റ്റംബർ 1978ന് അന്തരിച്ചു)

ശ്രീ.കെ അവുക്കാദർകുട്ടി നഹ         

തദ്ദേശഭരണം

ശ്രീ.സി.എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ          

 വിദ്യാഭ്യാസം (20 ഡിസംബർ 1977ന് രാജി, 4 ഒക്ടോബർ 1978 ന് വീണ്ടും ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.പി.കെ. വാസുദേവൻ നായർ      

വ്യവസായം

ശ്രീ.ജെ. ചിത്തരഞ്ജൻ                      

ആരോ​ഗ്യം

ശ്രീ.കാന്തല്ലൂർ കുഞ്ഞമ്പു                

 വനം

ശ്രീ. ബേബി ജോൺ                          

  റവന്യൂ

ശ്രീ.കെ. പങ്കജാക്ഷൻ                        

പൊതുമരാമത്ത്, കായികം

ശ്രീ.പി.ജെ. ജോസഫ്                         

ആഭ്യന്തരം (16 ജനുവരി 1978 ന് ചുമതലയേറ്റു, 15 സെപ്റ്റംബർ 1978ന് രാജി)

ശ്രീ.യു.എ. ബീരാൻ                          

വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹ്യക്ഷേമം (27 ജനുവരി 1978ന് ചുമതലയേറ്റു, 3 ഒക്ടോബർ 1978 ന് രാജി)

ശ്രീ.ടി.എസ്. ജോൺ                          

ഭക്ഷ്യം,സിവിൽ സപ്ലൈസ് (19 ഒക്ടോബർ 1978 ന് ചുമതലയേറ്റു)

* 1978 ഒക്ടോബർ 27ന്  രാജി സ്വീകരിച്ചു. ബദൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുവരെ ഓഫീസിൽ തുടരാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു

മുഖ്യമന്ത്രി: ശ്രീ.പി.കെ. വാസു​ദേവൻ നായർ
(29 ഒക്ടോബർ 1978 - 7 ഒക്ടോബർ 1979*)

ശ്രീ.പി.കെ. വാസുദേവൻ നായർ      

മുഖ്യമന്ത്രി

ശ്രീ.ജെ. ചിത്തരഞ്ജൻ                     

ആരോ​ഗ്യം  (18 നവംബർ 1978ന് രാജിവെച്ചു)

ശ്രീ. കാന്തലോട്ട് കുഞ്ഞമ്പു                

വനം (18 നവംബർ 1978ന് രാജിവെച്ചു)

ശ്രീ.ദാമോദരൻ കലശ്ശേരി                  

ഹരിജൻ വെൽഫെയർ,സാമൂഹ്യ വികസനം

ശ്രീ. എ.എൽ ജേക്കബ്                      

കൃഷി

ശ്രീ.എം.കെ രാഘവൻ                      

തൊഴിൽ,ഹൗസിങ്

ശ്രീ. വര​ദരാജൻ നായർ                    

ധനകാര്യം

ശ്രീ.കെ അവുക്കാദർകുട്ടി നഹ         

തദ്ദേശഭരണം (9 ഡിസംബർ 1978ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയ         

വിദ്യാഭ്യാസം

ശ്രീ. ടി.എസ്.. ജോൺ                        

ഭക്ഷ്യം,സിവിൽ സപ്ലൈസ്

ശ്രീ.കെ.എം. മാണി                      

ആഭ്യന്തരം (26 ജനുവരി 1979ന് രാജിവെച്ചു)

ശ്രീ.കെ നാരായണ കുറുപ്പ്  ​              

ഗതാ​ഗതം

ശ്രീ.ബേബി ജോൺ                              

റവന്യൂ, സഹകരണം

ശ്രീ.കെ. പങ്കജാക്ഷൻ                        

പൊതുമരാമത്ത്,കായികം

 ശ്രീ.കെ.പി. പ്രഭാകരൻ                    

ആരോ​ഗ്യം
(18 നവംബർ 1978ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.പി.എസ് ശ്രീനിവാസൻ              

വ്യവസായം,വനം
(18 നവംബർ 1978ന് ചുമതലയേറ്റു)

*1979 ഒക്ടോബർ 7ന്  രാജി സ്വീകരിച്ചു. ബദൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുവരെ ഓഫീസിൽ തുടരാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രി : ശ്രീ.സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയ
(12 ഒക്ടോബർ 1979 - 1 ഡിസംബർ 1979*)

ശ്രീ.സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയ         

മുഖ്യമന്ത്രി

ശ്രീ.എൻ.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ             

പൊതുമരാമത്ത്,കൃഷി

ശ്രീ.എൻ. ഭാസ്കരൻ നായർ             

ധനകാര്യം,ആരോ​ഗ്യം

ശ്രീ.എ. നീലലോഹിത ദാസൻ നാടാർ   

തൊഴിൽ,ഹൗസിങ് (16 നവംബർ 1979ന് ചുമതലയേറ്റു

ശ്രീ.കെ.ജെ. ചാക്കോ                         

റവന്യൂ,കോർപറേഷൻ (16 നവംബർ 1979ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.കെ.എ. മാത്യൂ

വ്യവസായം,വനം (16 നവംബർ 1979ന് ചുമതലയേറ്റു  

 

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 12-07-2023

ലേഖനം നമ്പർ: 726

sitelisthead