കേരള മന്ത്രിസഭ 1957 മുതൽ - 8-ാം കേരള മന്ത്രിസഭ

മുഖ്യമന്ത്രി: ശ്രീ.ഇ.കെ നയനാർ
(26 മാർച്ച് 1987- 17 ജൂൺ 1991*)

ശ്രീ.ഇകെ നയനാർ

മുഖ്യമന്ത്രി

ശ്രീ.ബേബി ജോൺ

ജലസേചനം

ശ്രീ.കെ.ചന്ദ്രശേഖരൻ

വിദ്യാഭ്യാസം,നിയമം

ശ്രീ.ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ 

ഭക്ഷ്യം,സിവിൽ സപ്ലൈസ് (2 ഏപ്രിൽ 1987ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീമതി.കെ.ആർ ​ഗൗരി

വ്യവസായം,സാമൂഹ്യക്ഷേമം (2 ഏപ്രിൽ 1987ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.ടി.കെ ഹംസ 

മരാമത്ത് (2 ഏപ്രിൽ 1987ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.ലോനപ്പൻ നമ്പാടൻ

ഹൗസിങ് (2 ഏപ്രിൽ 1987ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.എ.നീലലോഹിതദാസൻ നാടാർ

കായികം,യുവജനക്ഷേമം (2 ഏപ്രിൽ 1987ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.കെ.പങ്കജാക്ഷൻ  

തൊഴിൽ (2 ഏപ്രിൽ 1987ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.പി.കെ. രാഘവൻ 

പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വികസനം (2 ഏപ്രിൽ 1987ന് ചുമതലയേറ്റു) 

ശ്രീ.വി.വി. രാഘവൻ

കൃഷി (2 ഏപ്രിൽ 1987ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.കെ.ശങ്കരനാരായണ പിള്ള

ഗതാ​ഗതം (2 ഏപ്രിൽ 1987ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.ടി.കെ. രാമകൃഷ്ണൻ**

സഹകരണം,ഫിഷറീസ് (2 ഏപ്രിൽ 1987ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.എ.സി. ഷൺമുഖ ദാസ് 

ആരോ​ഗ്യം

ശ്രീ.ടി. ശിവദാസ മേനോൻ 

വൈദ്യുതി,റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് (2 ഏപ്രിൽ 1987ന് ചുമതലയേറ്റു

ശ്രീ.പി.എസ്. ശ്രീനിവാസൻ 

റവന്യൂ, ടൂറിസം

ശ്രീ.വി.ജെ തങ്കപ്പൻ

പ്രാദേശിക ഭരണം(2 ഏപ്രിൽ 1987ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.വി. വിശ്വനാഥ മേനോൻ

ധനകാര്യം(2 ഏപ്രിൽ 1987ന് ചുമതലയേറ്റു)

ശ്രീ.എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാർ

വനം (2 ഏപ്രിൽ 1987ന് ചുമതലയേറ്റു,7 ഏപ്രിൽ 1987ന് രാജിവെച്ചു)

ശ്രീ.എൻ.എം. ജോസഫ്

 വനം (14 ഏപ്രിൽ 1987ന് ചുമതലയേറ്റു)

                                                                                                                    

                                                                                                                    

                                                                                                                    

                                                                                                                    

                                                                                                                    

 

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 12-07-2023

ലേഖനം നമ്പർ: 730

sitelisthead