വിവര പൊതുജനസമ്പർക്ക വകുപ്പ്

1956 ൽ സ്ഥാപിതമായ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (ഐ & പിആർഡി) സംസ്ഥാനത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ സേവനങ്ങളുടെയും മീഡിയ റിലേഷൻസിന്റെയും നോഡൽ ഏജൻസിയായി വളർന്നു. പൊതുജനങ്ങളും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയ മാർഗമായി വകുപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. "തത്സമയ വിവര സേവനം" എന്ന  ആപ്തവാക്യത്തോടെ, 1956 ൽ കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യകാല വകുപ്പുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ്. പിന്നീട് വകുപ്പിന്റെ പേര് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് എന്നാക്കി മാറ്റി. 

sitelisthead