പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനത്തിലും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ഊന്നൽ നൽകി  15,896.03 കോടി രൂപയുടെ 1284 പദ്ധതികളുമായി 100 ദിന കർമ പരിപാടിക്ക് തുടക്കം. ഫെബ്രുവരി 10 മുതൽ 100 ദിവസം കൊണ്ട്  4,33,644 തൊഴിലുകൾ സൃഷ്ടിക്കും. പശ്ചാത്തല വികസനത്തിനു 992 പദ്ധതികളും   ഉപജീവനമാർഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 292 പദ്ധതികളുമാണുള്ളത്.  പാർപ്പിട സൗകര്യ വികസനത്തിന് മുൻ‌തൂക്കം നൽകി 20,000 ഭവനങ്ങളാണ് ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് .പുനർഗേഹം പദ്ധതിയിൽ 1,000 വീടുകൾ നിർമിച്ചു നൽകും. പച്ചക്കറി ഉത്പ്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അത്യുത്പ്പാദന ശേഷിയുള്ള ഹൈബ്രിഡ് പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ ഉത്പ്പാദിപ്പിച്ചു വിതരണം ചെയ്യും.  കുടുംബശ്രീ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിന് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കും. സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 500 ഏക്കർ തരിശുഭൂമിയിൽ കൃഷിയിറക്കും. ‘ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷം സംരംഭം’ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2,65,000ഓളം പ്രത്യക്ഷ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. വിദൂര ആദിവാസി കോളനികളിൽ മൈക്രോ ഗ്രിപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. ഫ്ളോട്ടിങ് സോളാർ പ്ലാന്റുകൾക്കുള്ള ഏകജാലക സംവിധാനം നടപ്പാക്കും. ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ 1879 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കും. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 2611 കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ, വൈദ്യുതി വകുപ്പിൽ 1981 കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ 1595 കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയവയും ഈ വരുന്ന 100 ദിവസംകൊണ്ടു നടപ്പാക്കും. പദ്ധതി പുരോഗതി വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കാര്‍ഷിക വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി  റീബില്‍ഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വയനാട് സെന്റര്‍ ഓഫ് എക്‌സലന്‍സാക്കും. കുടുംബശ്രീ ഉത്പ്പന്നങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ് ഫോം വഴി ലഭ്യമാക്കും. സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 500 ഏക്കര്‍ തരിശുഭൂമിയില്‍ 7 ജില്ലകളില്‍ ഒരു ജില്ലക്ക് ഒരു വിള പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. ഫ്‌ളോട്ടിംഗ് സോളാര്‍ പ്ലാന്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഏകജാലക സംവിധാനം.

കൃഷി അനുബന്ധ മേഖലയിൽ 122 പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും. ഇതിലൂടെ 52536 തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. പൊതുമരാമത്ത് ഗതാഗത മേഖലയിൽ 303 പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും. 9006 തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ 29 പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും. ജലവിഭവ- ജലസേചന മേഖലയിൽ 95 പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും. ഇതിലൂടെ 1582 തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. പൊതുസേവന മേഖലയിൽ 37
പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും. വ്യവസായ സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ 286587 തൊഴിലുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ഈ മേഖലയിൽ 99 പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും. സഹകരണമേഖല 24 പദ്ധതികളിലായി 1000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. സാമൂഹിക സേവന മേഖലയിൽ 75510 തൊഴിലുകൾ സൃഷ്ടിക്കും. 517 പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും. സാമ്പത്തിക സേവന മേഖലയിൽ 47 പദ്ധതികളിലായി 7443 തൊഴിലുകൾ സൃഷ്ടിക്കും. ശാസ്ത്രീയസേവന ഗവേഷണ മേഖലയിൽ 11 പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും. 

വിവിധ വകുപ്പുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളും പദ്ധതി തുകയും 

 ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്‌ ആകെ പദ്ധതികൾ 42, ആകെ പദ്ധതി തുക 10542 ലക്ഷം


 ആയുഷ് വകുപ്പ് ആകെ പദ്ധതികൾ 24
  ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)1654

 ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ62
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)146957
 
 ആസൂത്രണവും സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പ്
 ആകെ പദ്ധതികൾ1
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)142

 ആസൂത്രണവും സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പ് (K-DISC)
 ആകെ പദ്ധതികൾ2
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)607
 
 ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ31
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)342229
 
 ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ52
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)28403
 
 എക്‌സൈസ്‌ വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ7
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)469

 കയർ‍ വകുപ്പ്
 ആകെ പദ്ധതികൾ7
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)1475
 
 കായിക, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ്
 ആകെ പദ്ധതികൾ61
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)10946

 കാർഷികവികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്
 ആകെ പദ്ധതികൾ17
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)7263
 
 ഗതാഗത വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ22
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)7524
 
 ജലവിഭവ വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ95
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)187989

 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ86
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)159511
 
 തുറമുഖ, പുരാവസ്തു, പുരാരേഖ, ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ7
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)520
 
 തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ23
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)5809

 ദേവസ്വം വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ16
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)2525

 ധനകാര്യവകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ12
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)11045
 
 നികുതി (ലോട്ടറീസ്) വകുപ്പ്
 ആകെ പദ്ധതികൾ3
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)0
 
 നികുതി വകുപ്പ്
 ആകെ പദ്ധതികൾ1

 നിയമ വകുപ്പ്
 ആകെ പദ്ധതികൾ1
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)180

 നോർക്ക വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ7
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)841
 
 പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ9
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)3635
 
 പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ9
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)2868
 
 പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ്
 ആകെ പദ്ധതികൾ11
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)385

 പിന്നോക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പ്
 ആകെ പദ്ധതികൾ17
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)238

 പൊതുമരാമത്ത്‌ വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ231
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)261055
 
 പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ35
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)48009

 ഭക്ഷ്യ സിവിൽസപ്ലൈസ്‌ വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ31
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)2013

 ഭവന നിർമ്മാണം
 ആകെ പദ്ധതികൾ9
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)3941
 
 മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ67
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)48564
 
 മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ7
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)1660
 
 രെജിസ്‌ട്രേഷൻ ‌വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ3
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)1414

 വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ28
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)4071
 
 വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ16
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)2298
 
 വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ43
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)12463

 വൈദ്യുതി വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ29
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)198112

 വ്യവസായ വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ61
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)48901

 ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ്
 ആകെ പദ്ധതികൾ5
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)5950
 
 സഹകരണ വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ24
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)143

 സാമൂഹ്യനീതിവകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ15
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)653
 
 സാംസ്‌കാരികവകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ35
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)9874
 
 റവന്യൂ വകുപ്പ്‌
 ആകെ പദ്ധതികൾ20
 ആകെ പദ്ധതി തുക (Rs in Lakhs)6709


വിവിധ വകുപ്പുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 100days.kerala.gov.in

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 2023-02-13 13:18:48

ലേഖനം നമ്പർ: 945

sitelisthead