കേരളത്തിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ

അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഫിനാൻസ് കോർപറേഷൻ
എയർ ഇന്ത്യ
എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ
അഖിലേന്ത്യാ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ
ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ
ഭാരത് സഞ്ചാർ നിഗം ​​ലിമിറ്റഡ്
സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ
സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ്
സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ബോർഡ്, കേരള മേഖല
സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് നോട്ടിക്കൽ ആന്റ് എൻജിനീയറിംഗ് ട്രെയിനിംഗ്
സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജി
സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
കേന്ദ്ര പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്
സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ
സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ചീഫ് കമ്മീഷണർ
ചീഫ് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ ജനറൽ
കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ്
കൊച്ചി പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല
കോക്കനട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ്
കയർ ബോർഡ്
കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കമാൻഡർ
കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണർ
ആദായ നികുതി കമ്മീഷണർ (അപ്പീൽ)
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് അരെക്കനട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസസ് ഡവലപ്മെൻറ്
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സെൻസസ് ഓപ്പറേഷൻസ് കേരള
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ദക്ഷിണ റെയിൽവേ
ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം
എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ
ഫ്ലാഗ് ഓഫീസർ കമാൻഡിംഗ്-ഇൻ-ചീഫ്
ജിയോളജിക്കൽ സർവ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (മറൈൻ വിംഗ്)
ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്
ഇന്ത്യൻ വായുസേന- ദക്ഷിണ വ്യോമ കമാൻഡ്
ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സ്റ്റേഷൻ
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് കോഴിക്കോട്
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച്
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ്, കൊച്ചി
ഖാദി ആന്റ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ
സമുദ്ര ഉൽപന്ന കയറ്റുമതി വികസന അതോറിറ്റി ആദായനികുതി കമ്മീഷണർ ഓഫീസ് പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് പെട്രോളിയം, സ്ഫോടകവസ്തു സുരക്ഷാ ഓർഗനൈസേഷൻ (പെസോ) പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ്
നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ്
ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ- കേരള, ലക്ഷദ്വീപ്
നാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് സെന്റർ
നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യുട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യനോഗ്രഫി
നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യുട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ ഓഫീസ്
ആദായനികുതി കമ്മീഷണർ ഓഫീസ്
പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസ്
പെട്രോളിയം, സ്ഫോടകവസ്തു സുരക്ഷാ ഓർഗനൈസേഷൻ (പെസോ)
പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 06-01-2022

ലേഖനം നമ്പർ: 250

sitelisthead