സർവ്വകലാശാലകൾ

കേരളത്തിൽ 14 സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകളുണ്ട്. ഇവയിൽ, കേരള, മഹാത്മാഗാന്ധി, കാലിക്കറ്റ്, കണ്ണൂർ എന്നീ നാല് സർവകലാശാലകൾ പൊതുവായ സ്വഭാവമുള്ളതും വൈവിധ്യമാർന്ന കോഴ്സുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതുമാണ്. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല, തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവകലാശാല, കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല, കേരള വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസ് സർവകലാശാല, കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാല, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ്, കേരള സാങ്കേതിക സർവകലാശാല എന്നിവ നിർദ്ദിഷ്ട വിഷയ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നു. 2020ൽ കൊല്ലം ആസ്ഥാനമായി സ്ഥാപിതമായ കേരളത്തിലെ ഏക ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും 2020ൽ സ്ഥാപിതമായ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പുതുതായി സ്ഥാപിതമായ സർവ്വകലാശാലകളാണ്. ഡിജിറ്റൽ സർവ്വകലാശാല രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തേതാണ്, കൂടാതെ അത്യാധുനിക വിജ്ഞാന മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും ഗവേഷണത്തിന്റെയും ചുമതലകൂടി ഇതിനുണ്ട്. ഇവ കൂടാതെ, 2005-ൽ സ്ഥാപിതമായ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസും (നുവാൽസ്), കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ആരംഭിച്ച കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയും സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

എ.പി.ജെ. അബ്ദുള്‍കാലാം ടെക്‌നോളജിക്കല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി
കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി
സെന്‍ട്രല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് കേരള
കൊച്ചിന്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് സയന്‍സ് ആന്റ് ടെകനോളജി
കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി
ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കേരളം
മഹാത്മ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി
ശ്രീശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി
കേരള അഗ്രികള്‍ച്ചറല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി
കേരള കലാമണ്ഡലം
കണ്ണൂര്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി
ഫിഷറീസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി
കേരളാ വെറ്റിനറി ആന്റ് അനിമല്‍ സയന്‍സ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി
കേരളാ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ഹെല്‍ത്ത് ആന്റ് അലയ്ഡ് സയന്‍സ്
നാഷണല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാന്‍സ്ഡ് ലീഗല്‍ സ്റ്റഡീസ്
തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളം മലയാളം സർവകലാശാല
ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാല

അലിഗഡ് മുസ്ലീം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻ്റർ

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 17-05-2024

ലേഖനം നമ്പർ: 262

sitelisthead