കമ്മിഷനുകൾ

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കമ്മീഷനുകളും ട്രൈബ്യൂണലുകളും സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ഭരണസംവിധാനത്തെ ഏറ്റവും സുഗമമാക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന നേടും തൂണുകളാണ് തിനുള്ള ത്തിന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മനം കവർന്നെടുക്കുകയും തൂക്കിയിടുകയും ചെയ്യുന്ന തൂണുകളാണ് അവ.

പാർലമെന്റിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലും പാസ്സാക്കപ്പെട്ട നിരവധി നയങ്ങൾ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുതകുന്ന രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഈ സർക്കാർ സഹായനിധിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കമ്മീഷനുകൾക്കു വളരെയധികം പങ്കുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് ഈ കമ്മീഷനുകളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

സഹോദര്യത്തിൽ ഊന്നിനിൽക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ്, മതേതര,പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കായ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ജനാധിപത്യഘടനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കമ്മീഷനുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ
ആർട്ട് ആന്റ് ഹെറിറ്റേജ് കമ്മീഷൻ
കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ
കേരള സംസ്ഥാന കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ
സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷൻ
കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ
കേരള സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ
കേരള സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന കമ്മീഷൻ
കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ
സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ
കേരള സംസ്ഥാന വനിത കമ്മീഷൻ
ഔദ്യോഗിക ഭാഷ (നിയമ നിർമ്മാണ) കമ്മീഷൻ
കേരള സംസ്ഥാന ലോകായുക്‌ത
സംസ്ഥാന സഹകരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ
ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായുള്ള സംസ്ഥാന കമ്മീഷണറേറ്റ്
സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ
കേരള സംസ്ഥാന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ
കേരള സംസ്ഥാന നിയമ പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ
കേരള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി
കേരള സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ
അന്വേഷണ കമ്മീഷണർ - സ്പെഷ്യൽ ജഡ്ജ്
പ്രവാസി ഭാരതീയ (കേരളീയർ) കമ്മീഷൻ
വ്യവസായ ട്രിബ്യൂണൽ - ജഡ്ജ്
അഡ്‌വൈസറി ബോര്‍ഡ്, കേരളാ ആന്റി സോഷ്യല്‍ ആക്ടിവിറ്റീസ് (പ്രിവന്‍ഷന്‍) ആക്ട്‌
കേരള മൂല്യവർധിത ടാക്സ് / കാർഷിക ആദായനികുതി, സെയിൽസ് ടാക്സ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ
കേരള, കാലിക്കറ്റ്, മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാലകൾക്കായുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ
കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ
കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായുള്ള ട്രിബ്യൂണൽ
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓംബുഡ്സ്മാൻ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായുള്ള ഓംബുഡ്സ്മാൻ
മൂന്നാർ സ്പെഷ്യൽ ട്രിബ്യൂണൽ
കേരള ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ
മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള കേരള സംസ്ഥാന കമ്മീഷൻ

 

 

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 06-01-2022

ലേഖനം നമ്പർ: 254

sitelisthead