വികസന അഥോറിറ്റികൾ

തിരുവനന്തപുരം വികസന അഥോറിറ്റി (ട്രിഡ)
തിരുവനന്തപുരം ഡവലപ്പ്‌മെന്റ് അഥോറിറ്റി (ട്രിഡ)
ജയാ മാന്‍ഷൻ
വഴുതക്കാട്
ശാസ്തമംഗലം പിഒ,
തിരുവനന്തപുരം-695 010.
വെബ്‌സൈറ്റ് : https://www.trida.kerala.gov.in
ഗ്രേറ്റര്‍ കൊച്ചിന്‍ വികസന അഥോറിറ്റി (ജിസിഡിഎ) ഗ്രേറ്റര്‍ കൊച്ചിന്‍ ഡവലപ്പ്‌മെന്റ് അഥോറിറ്റി (ജി സി ഡി എ)
പിബി നമ്പര്‍-2012
കൊച്ചി - 682020
വെബ്‌സൈറ്റ്: https://www.gcda.Kerala.gov.in
 
ഗോശ്രീ ഐലന്റ് വികസന അഥോറിറ്റി (ജി ഐ ഡി എ)
 
ഗോശ്രീ ഐലന്റ് ഡവലപ്പ്‌മെന്റ് അഥോറിറ്റി (ജി ഐ ഡി എ)
പാര്‍ക്ക് അവന്യൂ,
ഓള്‍ഡ് കളക്ടറേറ്റ് കാമ്പസ്,
കൊച്ചി - 682011
ഫോൺ: 0484- 2423001 

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 06-01-2022

ലേഖനം നമ്പർ: 259

sitelisthead