പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ

ആറളം ഫാർമിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ കേരള ലിമിറ്റഡ്
 
ആറളം ഫാർമിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ കേരള ലിമിറ്റഡ്
ആറളം ഫാം പി.ഒ , കണ്ണൂർ ജില്ല.
കേരളം- 670673
ടെലിഫോൺ: 0490- 2447760
ഇ-മെയിൽ: aralamfarm2010@gmail.com
ഓട്ടോകാസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ്
 
ഓട്ടോകാസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ്
ചേർത്തല
ആലപ്പുഴ -688 582
ടെലിഫോൺ: 0478 2864892, 0478 2864961-64
ഫാക്സ്: 0478 2862497
ഇ-മെയിൽ: autokastoffice@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.autokast.com/
ബേക്കൽ റിസോർട്ട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
ബേക്കൽ റിസോർട്ട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
കെവിഎസ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് കെട്ടിടം
ബേക്കൽ പി. ഒ.
കാസറഗോഡ് -671 318
ടെലിഫോൺ: 0467-2236580, 0467-2239345
ഫാക്സ്: 0467-2236580
ഇ-മെയിൽ: md@bekaltourism.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.bekaltourism.com
 
ഫോം മാറ്റിംഗ്സ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ്
 
ഫോം മാറ്റിംഗ്സ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ്
പി. ബി. നമ്പർ 4619
ബീച്ച് റോഡ്
ആലപ്പുഴ -688 012
ടെലിഫോൺ: 0477-2253731
ഫാക്സ്: 0477-2251654
ഇ-മെയിൽ: fomilalpy@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.fomil.com
ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ്
തയ്‌ക്കാട്ടുകര പി. ഒ., ആലുവ -683 106
ടെലിഫോൺ: 0484 2630304, 0484 2623641
ഫാക്സ്: 0484 2623475
ഇ-മെയിൽ: tkmohanan12@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.fitkerala.com
 
ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ

 
ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ
പി. ബി. നമ്പർ 171, തിരുവനന്തപുരം -695 001
ടെലിഫോൺ: 0471 2331358 2778400
ഫാക്സ്: 0471 2778444
ഇ-മെയിൽ: ചെയർമാൻ. Hdck@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.keralahandicrafts.in
കേരള അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
കിസാൻ ജ്യോതി, ഫോർട്ട് പി. ഒ., തിരുവനന്തപുരം -695 023
ടെലിഫോൺ: 0471 2471348 2471343
ഇ-മെയിൽ: mdofficekaic@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.keralaagro.com/
 
കേരള അഗ്രോ മെഷിനറി കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള അഗ്രോ മെഷിനറി കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
അത്താണി പി. ഒ., എറണാകുളം -683 585
ടെലിഫോൺ: 0484-2477884
ഫാക്സ്: 0484-2474589
ഇ-മെയിൽ: mail@kamcoindia.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.kamcoindia.com
കേരള ആർട്ടിസാൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്

 
കേരള ആർട്ടിസാൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
ഗവ. ലോ കോളേജ് റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം -695 035
ടെലിഫോൺ: 0471-2302746
ഫാക്സ്: 0471-2302749
ഇ-മെയിൽ: keralaartisansunion@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.keralaartisans.com
കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ലിമിറ്റഡ്
ആറാലുമൂട് പി. ഒ., തിരുവനന്തപുരം -695 123
ടെലിഫോൺ: 0471-2229103, 0471-2223386
ഫാക്സ്: 0471-2229108
ഇ-മെയിൽ: kal2012online@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.keralaautomobilesltd.com/
കേരള കാഷ്യു ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ്

 
കേരള കാഷ്യു ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ്
ടി.സി .29 / 4018
വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം -14
ടെലിഫോൺ: 04714852855
ഇ-മെയിൽ: kcb@keralacashewboard.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.keralacashewboard.com
കേരള സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് കേരള സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ്
കുണ്ടറ, കൊല്ലം -691 501
ടെലിഫോൺ: 04742522248, 0474-2522248
ഫാക്സ്: 0474-2522344
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.keralaceramics.com
 
കേരള ക്‌ളേസ് ആൻഡ് സെറാമിക്സ് പ്രൊഡക്ടസ് ലിമിറ്റഡ്

 
കേരള ക്‌ളേസ് ആൻഡ് സെറാമിക്സ് പ്രൊഡക്ടസ് ലിമിറ്റഡ്
പാപ്പിനിശ്ശേരി പി. ഒ.
കണ്ണൂർ -670 561
ടെലിഫോൺ: 0497-2787671, 0497-2787281, 2789633
ഫാക്സ്: 0497-2787281
ഇ-മെയിൽ: keralaclays@gmail.com
കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആന്റ് അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആന്റ് അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്
ഏഴാം നില, കെ‌എസ്‌എച്ച്ബി ഓഫീസ് കോംപ്ലക്‌സ്,
പനമ്പിള്ളി നഗർ, കൊച്ചി -682 036
ടെലിഫോൺ: 0471-2310136
ഫാക്സ്: 0471-2310136
ഇ-മെയിൽ: chairman@kel.co.in
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.kel.co.in
കേരള ഫീഡ്സ് ലിമിറ്റഡ്


 
കേരള ഫീഡ്സ് ലിമിറ്റഡ്
കല്ലേറ്റുംകര പി. ഒ., തൃശ്ശൂർ -680 683
ടെലിഫോൺ: 0480 2713550, 0480 2713550
ഫാക്സ്: 0480 2720194
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.keralafeeds.com
കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ
വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം -695 033
ടെലിഫോൺ: 0471-2315891, 0471-2737500
ഫാക്സ്: 0471-2311750
ഇ-മെയിൽ: cmd@kfc.org
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.kfc.org
കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (കെ‌എഫ്‌ഡി‌സി ലിമിറ്റഡ്)

 
കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (കെ‌എഫ്‌ഡി‌സി ലിമിറ്റഡ്)
കാരാപ്പുഴ, കോട്ടയം
ടെലിഫോൺ: 0481-2581236
ഫാക്സ്: 0481-2581338
ഇ-മെയിൽ: changeanacherrygt@gmail.com.in
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.keralafdc.org
കേരള ഇറിഗേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള ഇറിഗേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
ടി. സി. 1/1957, വസന്ത് വിഹാർ ഗാർഡൻസ്,
കുമാരപുരം., തിരുവനന്തപുരം -11
ഇ-മെയിൽ: iidctvm@gmail.com kiidc.wrd@kerala.gov.in
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.kiidc.kerala.gov.in/
കേരള ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡ്


 
കേരള ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡ്
വഞ്ചിയൂർ, തിരുവനന്തപുരം -695 035
ടെലിഫോൺ: 0471 2472379
ഇ-മെയിൽ: vc@kkvib.org
കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
ടിസി 11/570, ബെയ്‌ൻസ് കോമ്പൗണ്ട്,
മ്യൂസിയം, തിരുവനന്തപുരം -695 003
ടെലിഫോൺ: 0471 2315001
ഫാക്സ്: 0471 2319596
ഇ-മെയിൽ: kldctvm@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.kldc.org
കേരള ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ്


 
കേരള ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ്
പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം -695 004
ടെലിഫോൺ: 0471 2330273
ഫാക്സ്: 0471 2440673
ഇ-മെയിൽ: secy.ahd@kerala.gov.in
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.livestock.kerala.gov.in
കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
തൈക്കാട് പി. ഒ., തിരുവനന്തപുരം -695 014
ടെലിഫോൺ: 0471-2945650
ഫാക്സ്: 0471-2945647
ഇ-മെയിൽ: md@kmscl.kerala.gov.in
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.kmscl.kerala.gov.in
കേരള മിനറൽസ് ആന്റ് മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള മിനറൽസ് ആന്റ് മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡ്
ശങ്കരമംഗലം, ചവറ, കൊല്ലം -691 583
ടെലിഫോൺ: 0471 -2327499
ഇ-മെയിൽ: prlsecy.ind@kerala.gov.in
0476 2687117
ഫാക്സ്: 0476 2686721
ഇ-മെയിൽ: md@kmml.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.kmml.com
കേരള പോലീസ് ഹൗസിംഗ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള പോലീസ് ഹൗസിംഗ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
വികാസ് ഭവൻ പി. ഒ.,
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം -695 033
ടെലിഫോൺ: 0471 2302201
ഫാക്സ്: 0471 2302201
ഇ-മെയിൽ: mdkphcc@gmail.com
കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ്
ടിസി 4/1654, മയൂരം
ബെൽഹാവൻ ഗാർഡൻസ്
കവടിയാർ പി ഒ
തിരുവനന്തപുരം - 695003
ടെലിഫോൺ: +91 471 2726080
ഫാക്സ്: +91 471 2726080
ഇമെയിൽ: info@krfb.org
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.krfb.org
 
കേരള ഷിപ്പിംഗ് & ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള ഷിപ്പിംഗ് & ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
38/924-എ, ഉദയ നഗർ റോഡ്,
ഗാന്ധി നഗർ, കടവന്ത്ര, കൊച്ചി -682 020
ടെലിഫോൺ: 0484-2206533, 2203614, 2206232 ,, 0484-2206533
ഫാക്സ്: 0484-2206533 2206848
ഇ-മെയിൽ: md@ksinc.in
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://ksinc.in
കേരള സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (സിഡ്കോ)
 
കേരള സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (സിഡ്കോ)
ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് കെട്ടിടം, ആറാം നില,
ശാന്തി നഗർ,
തിരുവനന്തപുരം
പി.ബി.നമ്പർ 50
പിൻ നമ്പർ: 695001
ടെലിഫോൺ: 0471 2330818,2330613,2330614,2330909
ഫാക്സ്: 0471 2330904
ഇമെയിൽ - sidcomds@gmail.com, sidcomd@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: https://www.keralasidco.com/
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാക്ക് വേഡ് ക്ലാസ്സ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാക്ക് വേഡ് ക്ലാസ്സ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
സെന്റിനൽ, II നില,
ടി. സി. 27/588 (7) & (8) പാറ്റൂർ, വഞ്ചിയൂർ പി. ഒ.
തിരുവനന്തപുരം -695 035
ടെലിഫോൺ: 0471 2577550, 0471 2577540
ഫാക്സ്: 0471 2577539
ഇ-മെയിൽ: ksbcdc@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.ksbcdc.com
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാംബൂ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാംബൂ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
പി. ബി. നമ്പർ 20, അങ്കമാലി സൗത്ത് -683 573
ടെലിഫോൺ: 0484-2454463, 0484-2452275
ഫാക്സ്: 04842453006
ഇ-മെയിൽ: bamboocorp71@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.bambooworldindia.com
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് (മാനുഫാക്ചറിംഗ് & മാർക്കറ്റിംഗ്) കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് (മാനുഫാക്ചറിംഗ് & മാർക്കറ്റിംഗ്) കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
ബെവ്കോ ടവർ, വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ., പാലയം, തിരുവനന്തപുരം - 695033
ടെലിഫോൺ: 0471-2332632,0471-2728677
ഫാക്സ്: 0471 2727604
ഇ-മെയിൽ: mdksbctvm@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.ksbc.kerala.gov.in
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കാഷ്യു ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കാഷ്യു ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
പി.ബി. നമ്പർ 13, മുണ്ടക്കൽ,
കൊല്ലം -691 001
ടെലിഫോൺ: 0474-2742008
ഫാക്സ്: 0474-2742557
ഇ-മെയിൽ: ho@cashewcorporation.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.cashewcorporation.com
കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
മാവേലി റോഡ്, ഗാന്ധി നഗർ, കൊച്ചി -682 020
ടെലിഫോൺ: 0484 2206775, 2206795
ഇ-മെയിൽ: info@supplycomail.com,
വെബ്‌സൈറ്റ്: www.supplycokerala.com
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോക്കനട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോക്കനട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
ഏലത്തൂർ പി.ഒ,
കോഴിക്കോട്- 673 303
ഇമെയിൽ: mail.kscdc@gmail.com
ടെലിഫോൺ: 0495 2460350
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.keracorp.org/
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കയർ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കയർ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
പി. ബി. നമ്പർ 191, വഴിച്ചേരി വാർഡ്,
ആലപ്പുഴ -688 001
ടെലിഫോൺ: 0477 2244171, 0477 2240124
ഫാക്സ്: 0477 2243112
ഇ-മെയിൽ: md@coircraft.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.coircraft.com
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
വൈറ്റില, കൊച്ചി -682 019
ടെലിഫോൺ: 0484 2339953
ഫാക്സ്: 0484 2339953
ഇ-മെയിൽ: info@kscc.in
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ ക്രിസ്ത്യൻ കൺവേർട്സ് ഫ്രം ഷെഡ്യുൾഡ് കാസ്റ്സ് ആൻഡ് അദർ റെക്കമെൻഡഡ്‌ കമ്മ്യുണിറ്റിസ് ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ ക്രിസ്ത്യൻ കൺവേർട്സ് ഫ്രം ഷെഡ്യുൾഡ് കാസ്റ്സ് ആൻഡ് അദർ റെക്കമെൻഡഡ്‌ കമ്മ്യുണിറ്റിസ് ലിമിറ്റഡ്
നാഗമ്പടം, കോട്ടയം -686 002
ടെലിഫോൺ: 0481 2564304
ഇ-മെയിൽ: ksdccandrc@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: https://www.ksdc.kerala.gov.in
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്സ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്സ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ലിമിറ്റഡ്
രജിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസ്, പി. ബി. നമ്പർ 523,
ടൗൺ ഹാൾ റോഡ്, തൃശൂർ -680 020
ടെലിഫോൺ: 0487 2331134 0487 2331064
ഫാക്സ്: 0487 2331469
ഇ-മെയിൽ: ksdcho@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.scstkeralacorporation.com
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്
കലവൂർ പി.ഒ., ആലപ്പുഴ -688 522
ടെലിഫോൺ: 0477 2248141
ഫാക്സ്: 0477 2258162
ഇ-മെയിൽ: ksdpltd@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.ksdp.co.in
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്
വൈദുതി ഭവനം, പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം -695 004
ടെലിഫോൺ: 0471 2442125, 0471- 2441328
ഫാക്സ്: 04712441328
ഇ-മെയിൽ: cmdkseb@kseb.in
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.kseb.in
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (കെൽ‌ട്രോൺ) കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (കെൽ‌ട്രോൺ)
കെൽ‌ട്രോൺ ഹൗസ്, വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം -695 033
ടെലിഫോൺ: 0471 4094446
ഇ-മെയിൽ: chairman@keltron.org
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://keltron.org
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്-സർവീസ് മെൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ (കെക്സ് കോൺ)
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്-സർവീസ് മെൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ (കെക്സ് കോൺ)
ടിസി -25 / 838, അമൃത ഹോട്ടലിന് എതിർവശം,
തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം
കേരളം– 695014.
ടെലിഫോൺ: 0471-2320771, 2320772, 2332558
ഫാക്സ് നമ്പർ: 0471-2320003
ഇമെയിൽ: kex_con@yahoo.co.in
വെബ്‌സൈറ്റ്: www.kexcon.kerala.gov.in
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (കെഎസ്എഫ്ഡിസി)
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (കെഎസ്എഫ്ഡിസി)
ചലച്ചിത്ര കലാഭവൻ. വഴുതക്കാട്
തിരുവനന്തപുരം- 695032
ഫാക്സ്: 0471-2320342
ടെലിഫോൺ: 0471-2325325,2321586
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.ksfdc.in/
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസ് ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസ് ലിമിറ്റഡ്
"ഭദ്രത", മ്യൂസിയം റോഡ്,
പി.ബി. നമ്പർ .510, തൃശ്ശൂർ - 680 020.
ടെലിഫോൺ: 0487 2332255
ഫാക്സ്: 0487 - 2336232
ഇ-മെയിൽ: mail@ksfe.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: https://ksfe.com/
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് പേഴ്‌സൺസ് വെൽഫെയർ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് പേഴ്‌സൺസ് വെൽഫെയർ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം -12
ടെലിഫോൺ: 0471-2347768
ഫാക്സ്: 0471 2340568
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.hpwc.kerala.gov.in
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡ്‌ലൂം ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (ഹാൻ‌വീവ്) കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡ്‌ലൂം ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (ഹാൻ‌വീവ്)
പിഎം 32/249, തില്ലേരി റോഡ്, കണ്ണൂർ -670 001
ടെലിഫോൺ: 0497-2701251
ഫാക്സ്: 04972768497
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ്  കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (HORTICORP)
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്. (HORTICORP)
പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം -695 012
ഇ-മെയിൽ: horticorphotvm@gmail.com
ടെലിഫോൺ: 0471 2359651
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://horticorp.org/
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ്
ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് കെട്ടിടം, ശാന്തി നഗർ, തിരുവനന്തപുരം -695 001
ടെലിഫോൺ: 0471-2331125, 0471-2536222
ഫാക്സ്: 0471-2331204
ഇ-മെയിൽ: chairman.khb@kerala.gov.in
വെബ്‌സൈറ്റ് : http://www.kshb.kerala.gov.in
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
ടി.സി. XI / 266, കെസ്റ്റൺ റോഡ്, കവടിയാർ,
തിരുവനന്തപുരം -695 003
ടെലിഫോൺ: + 91-471-2318922 (EPABX)
ഫാക്സ്: 0471-2315893
ഇമെയിൽ: enquiry@ksidcmail.org
വെബ്‌സൈറ്റ് : http://www.ksidc.org
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്റർപ്രൈസ് ലിമിറ്റഡ്, (കെഎസ്ഐഇ)
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്റർപ്രൈസ് ലിമിറ്റഡ്, (കെഎസ്ഐഇ)
സെന്റ് ജോസഫ് പ്രസ് ബിൽഡിംഗ്
കോട്ടൺ ഹിൽ, വഴുതക്കാട്
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
ഇന്ത്യ, പിൻ: 695 014
ടെലിഫോൺ: 0471 2326947, 2326913, 2324159, 2331157
ഫാക്സ്: 0471 2334590
ഇ-മെയിൽ: ksieltd@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ് : http://www.ksie.net
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ്
ഏഴാം നില, ഫെലിസിറ്റി സ്ക്വയർ, എം.ജി.റോഡ്
സ്റ്റാച്യു, തിരുവനന്തപുരം- 695001
ടെലിഫോൺ: 0471-4068006, 2474006
ഇ-മെയിൽ: info@ksitil.org
വെബ്‌സൈറ്റ് : http://www.ksitil.org
കേരള സ്റ്റേറ്റ് മാരിടൈം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് മാരിടൈം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
39/4695, കരിമ്പട്ട റോഡ്, പള്ളിമുക്കിന് സമീപം,
പി. ബി. നമ്പർ 2455, കൊച്ചി -682 016
ടെലിഫോൺ: 0484-2353737 2382903
ഫാക്സ്: 0484-2353737
ഇ-മെയിൽ: ksmdcltd@gmail.com
കേരള സ്റ്റേറ്റ് മിനറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് മിനറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
T.C26 / 954 (പഴയ T.C 12/36), "THE RETREAT",
പ്ലാമൂട്, പട്ടം പാലസ് പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം 695004
ടെലിഫോൺ: 0471-2305010
ഫാക്സ്: 0471-2301430
ഇ-മെയിൽ: kemdeltvm@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ് : https://www.kemdel.in
കേരള സ്റ്റേറ്റ് പാൽമിറ പ്രൊഡക്ട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്. (കെൽ‌പാം)
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് പാൽമിറ പ്രൊഡക്ട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്. (കെൽ‌പാം)
കെൽ‌പാം ഹൗസ്, കുംഭം‌വിള, അരയൂർ പി‌ഒ.,
തിരുവനന്തപുരം - 122
ടെലിഫോൺ: 0471-2232206 0471-2232005
ഫാക്സ്: 0471-2232005
ഇമെയിൽ: mdkelpalm@yahoo.in
വെബ്‌സൈറ്റ് : http://www.kelpalm.com/
കേരള സ്റ്റേറ്റ് പൗൾട്രി ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് പൗൾട്രി ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
രജി. ഓഫീസ്: ടിസി 30/697,
പേട്ട, തിരുവനന്തപുരം -695 024
ടെലിഫോൺ: 0471-2478585, 2468585, 2477676
ഫാക്സ്: 0471-2468585
ഇ-മെയിൽ: kspdc@yahoo.co.in, kepcopoultry@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ് : www.kepco.co.in
കേരള സ്റ്റേറ്റ് പവർ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (കെഎസ്പിഎഫ്സി ലിമിറ്റഡ്)
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് പവർ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (കെഎസ്പിഎഫ്സി ലിമിറ്റഡ്)
കെ പി എഫ് സി ഭവനം, വെല്ലയമ്പലം, ശാസ്തമംഗലം പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം -695 010
ടെലിഫോൺ: 0471 2735533
ഫാക്സ്: 04712735511
ഇ-മെയിൽ: secy.pwr@kerala.gov.in
വെബ്‌സൈറ്റ് :http://www.kspifc.com
കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഭവൻ, ഫോർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം,
കേരളം, ഇന്ത്യ
പിൻ: 695023
ടെലിഫോൺ: 0471-2463799, 0471-2471011 ext 238, 290
വെബ്‌സൈറ്റ്: https://www.keralartc.com/
കേരള സ്റ്റേറ്റ് വെയർഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് വെയർഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ
പി.ബി. നമ്പർ 1727,
വെയർഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ റോഡ്
കൊച്ചി -682 016
ടെലിഫോൺ: 04842375116, 04842375537
ഫാക്സ്: 04842376339
വെബ്‌സൈറ്റ്: https://kerwacor.com
കേരള സ്റ്റേറ്റ് വെൽഫെയർ കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ ഫോർവേഡ് കമ്യൂണിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡ് (സമുന്നതി)
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് വെൽഫെയർ കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ ഫോർവേഡ് കമ്യൂണിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡ് (സമുന്നതി)
എൽ 2, കുലീന, ടിസി 9/476, ജവഹർ നഗർ,
കവടിയാർ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം -3
ഇ-മെയിൽ: kswcfc@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.kswcfc.org
കേരള സ്റ്റേറ്റ് വുമൺസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് വുമൺസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
മൻ‌മോഹൻ‌ ബംഗ്ലാവിന് എതിർവശം,
കവടിയാർ‌ പി. ഒ., തിരുവനന്തപുരം -695 003
ടെലിഫോൺ: 0471-2727668
ഫാക്സ്: 0471 2316006
ഇ-മെയിൽ: cp@kswdc.org
വെബ്‌സൈറ്റ്: https://www.kswdc.org
കേരള ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ്, പി.ബി.നമ്പർ 5424
മാസ്കറ്റ് സ്ക്വയർ, തിരുവനന്തപുരം - 695 033
കേരളം.
ടെലിഫോൺ: + 91-471-2721243, 2721245
ഫാക്സ്: + 91-471-2721249, 2727521
ഇ-മെയിൽ: corporate@ktdc.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: https://www.ktdc.com/
കേരള ടൂറിസം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് (കെടിഐഎൽ)
 
കേരള ടൂറിസം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് (കെടിഐഎൽ)
നാലാം നില, വിപഞ്ചിക ടവേഴ്സ്,
ടിസി 24/588 (6), സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരം ജംഗ്ഷൻ,
തൈക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം,
കേരളം - 695 014, ഇന്ത്യ
ടെലിഫോൺ: 0091-471-2336233,
ഫാക്സ്: 0091-471-2336433,
ഇമെയിൽ: office@ktil.in
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.ktil.in
കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
ലെവൽ 8 (ആറാം നില)
ട്രാൻസ് ടവേഴ്സ്, വഴുതക്കാട്,
തിരുവനന്തപുരം- 14
ടെലിഫോൺ: 0471-2327881, 882, 883
ഫാക്സ്: 91-471-2326884
ഇമെയിൽ: mail@ktdfc.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.ktdfc.kerala.gov.in/
കേരള അർബൻ, റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (KURDFC)
 
കേരള അർബൻ, റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (KURDFC)
അഞ്ചാം നില, ട്രാൻസ് ടവേഴ്സ്,
വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം -695 014
ഇ-മെയിൽ: kurdfc@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://kurdfc.org
കിറ്റ് കോ ലിമിറ്റഡ്
 
കിറ്റ് കോ ലിമിറ്റഡ്
പി. ബി. നമ്പർ 4407, എൻ‌എച്ച് ബൈപാസ്, വെന്നാല, കൊച്ചി -682 028
ടെലിഫോൺ: 0484-2805033, 0484-4129000
ഫാക്സ്: 04842805066
ഇ-മെയിൽ: mail@kitco.in
വെബ്‌സൈറ്റ്: https://kitco.in/
മലബാർ സിമൻറ്സ് ലിമിറ്റഡ്
 
മലബാർ സിമൻറ്സ് ലിമിറ്റഡ്
വാളയാർ, പാലക്കാട് -678 624
ടെലിഫോൺ: 0491-2863600, 0491-2862230
ഇ-മെയിൽ: ro@malabarcements.co.in
വെബ്‌സൈറ്റ്: https://www.malabarcements.co.in/
മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസ് ലിമിറ്റഡ്
 
മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസ് ലിമിറ്റഡ്
മേനോൻപാറ, ചിറ്റൂർ, പാലക്കാട് -678 565
ടെലിഫോൺ: 0471-2332632, 0471-2728677
ഫാക്സ്: 0471-2724970
ഇ-മെയിൽ:malabardistilleries@gmail.com
മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്
 
മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്
എഡയാർ പി. ഒ, കൂത്താട്ടുകുളം,
എറണാകുളം ജില്ല,
കേരളം, ഇന്ത്യ 686662
ടെലിഫോൺ: 0471-2323464
ഇമെയിൽ: mpiedayar@gmail.com, mpisrotvm@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.meatproductsofindia.com/
മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്
 
മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്
മെറ്റ് ഇൻഡ് നഗർ പി. ഒ.
ഷൊർണൂർ, പാലക്കാട് -679 122
ടെലിഫോൺ: 0466-2222268, 0466-2222259
ഇമെയിൽ: metalind@themetalindustries.in
ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്
 
ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്
XIV / 130, കോട്ടയം സൗത്ത് P.O.
കോടിമാത,
കോട്ടയം - 686013, കേരളം, ഇന്ത്യ.
ടെലിഫോൺ: 0481 2567103, 2567104, 2566882
ഇ-മെയിൽ: md@oilpalmindia.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: https://oilpalmindia.com/
ഓവർസീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ കൺസൾട്ടന്റ്‌സ് ലിമിറ്റഡ്. (ODEPC)
 
ഓവർസീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ കൺസൾട്ടന്റ്‌സ് ലിമിറ്റഡ്. (ODEPC)
ഫ്ലോർ 5 , കാർമൽ ടവേഴ്സ്
കോട്ടൺ ഹിൽ, വഴുതക്കാട്
തിരുവനന്തപുരം
കേരളം, ഇന്ത്യ - 695014
ടെലിഫോൺ: + 91-471-2329441, + 91-471-2329442, + 91-471-2329443, + 91-471-2329445
ഇ-മെയിൽ: info@odepc.in
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.odepc.kerala.gov.in
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോർപ്പറേഷൻ (IM) കേരള ലിമിറ്റഡ്. (ഔഷധി)
 
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോർപ്പറേഷൻ (IM) കേരള ലിമിറ്റഡ്. (ഔഷധി)
കുട്ടനെല്ലൂർ, തൃശ്ശൂർ
ടെലിഫോൺ: 0487 2459800
ഇമെയിൽ: mail@oushadhi.org
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.oushadhi.org
കേരള പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
മുട്ടമ്പലം പി.ഒ, കോട്ടയം - 686 004
ടെലിഫോൺ: + 91-481-2578301, 2578304, 2578306
ഫാക്സ്: + 91-481-2578448
ഇമെയിൽ: pckltd@bsnl.in
വെബ്‌സൈറ്റ്: www.pcklimited.in
റിഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്ലാൻറേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ്
 
റിഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്ലാൻറേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ്
പുനലൂർ
കൊല്ലം, കേരളം
ഇന്ത്യ, പിൻ: 691305
ടെലിഫോൺ: 0091: 0475 - 2222971/2222972/2222973
ഫാക്സ് നമ്പർ: 0475 - 2223866,
ഇ-മെയിൽ: mdrplpunalur@gmail.com,
mdrpl@sancharnet.in
വെബ്‌സൈറ്റ്: https://rplkerala.com/
കേരള റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
കേരള റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
രണ്ടാം നില,
പ്രീതി ബിൽഡിംഗ്
എം.വി റോഡ്, പാലരിവട്ടം,
കൊച്ചി -682 025
ടെലിഫോൺ: 91-484-2338205, 2338206, 2345171
ഇമെയിൽ: rbdckltd@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://rbdck.com/
സെയിൽ - എസ്‌സി‌എൽ കേരള ലിമിറ്റഡ്
 
സെയിൽ - എസ്‌സി‌എൽ കേരള ലിമിറ്റഡ്
പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ 42,
സ്റ്റീൽ നഗർ, കൊളത്തറ പി.ഒ.
കോഴിക്കോട് - 673 655,
കേരളം, ഇന്ത്യ
ടെലിഫോൺ: 0495 2483498, 2482982
ഫാക്സ്: + 91-495-2483043
ഇമെയിൽ:mm@steelcomplexkerala.com
വെബ്‌സൈറ്റ് : steelcomplexkerala.com
സീതാറാം ടെക് സ്റ്റൈൽസ് ലിമിറ്റഡ്
 
സീതാറാം ടെക് സ്റ്റൈൽസ് ലിമിറ്റഡ്
ഹരിനഗർ, പൂങ്കുന്നം, തൃശ്ശൂർ, കേരളം 680002
ടെലിഫോൺ: 0487- 2381383
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ
 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ
ഫാം ഹൗസ്, വെട്ടിത്തിട്ട പി.ഒ.,
അലിമുക്ക്, പുനലൂർ - 689 696.
ടെലിഫോൺ: 0475 -2222245
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.sfckerala.com/
സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ പ്ലാൻറ്സ് ബോർഡ്
 
സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ പ്ലാൻറ്സ് ബോർഡ്
സ്റ്റേറ്റ് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ബോർഡ് (എസ്എംപിബി)
ഷൊർണൂർ റോഡ്
തിരുവമ്പാടി പി.ഒ, തൃശ്ശൂർ
പിൻ: 680022
ടെലിഫോൺ: +91 487 2323151
ഇ-മെയിൽ: smpbkerala@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: smpbkerala.org
സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫോർജിംഗ്സ് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫോർജിംഗ്സ് ലിമിറ്റഡ്
അത്താണി, തൃശ്ശൂർ
കേരളം
ഇന്ത്യ -680581
ടെലിഫോൺ: 0487-2201734
വെബ്‌സൈറ്റ്: https://www.siflindia.com/
സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽസ് കേരള ലിമിറ്റഡ്
 
സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽസ് കേരള ലിമിറ്റഡ്
സിൽക്ക് നഗർ, അത്താണി പി. ഒ.
മുളംകുന്നത്തുകാവ്
തൃശൂർ 680 581, കേരളം, ഇന്ത്യ.
ഫാക്സ്: 91- 487- 2201331
ഇ-മെയിൽ: silkmds@gmail.com, md@steelindustrials.net
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.steelindustrials.net
ട്രാക്കോ കേബിൾ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്
 
ട്രാക്കോ കേബിൾ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്
രജി: ഓഫീസ്: സീ പോർട്ട് എയർപോർട്ട് റോഡ്,
ഇരുമ്പനം പി.ഒ., കൊച്ചി
കേരളം, ഇന്ത്യ
പിൻ - 682309
ടെലിഫോൺ: 1800 425 1963, 1800 890 6864
ഫാക്സ്: +91 484 2312744
ഇമെയിൽ: md_office@tracocable.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.tracocable.com
ട്രാൻസ്ഫോർമേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് കേരള ലിമിറ്റഡ്
 
ട്രാൻസ്ഫോർമേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് കേരള ലിമിറ്റഡ്
അങ്കമാലി സൗത്ത്
എറണാകുളം ജില്ല
കൊച്ചി, കേരളം
ഇന്ത്യ- 683573
ടെലിഫോൺ: +91 484 2510251
ഫാക്സ്: +91 484 2452363, 2452873
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.telk.com
ട്രാവൻകൂർ സിമൻറ്സ് ലിമിറ്റഡ്
 
ട്രാവൻകൂർ സിമൻറ്സ് ലിമിറ്റഡ്
നാട്ടകം, കോട്ടയം
കേരളം- 686 013
ഇന്ത്യ
ടെലിഫോൺ: (O481) 2361371,2361372
ഫാക്സ്: 0481-2362354
ഇ-മെയിൽ: mdtclktm@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.travcement.com
ട്രാവൻകൂർ ‌ ഷുഗേഴ്‌സ് ആൻറ് കെമിക്കൽ‌സ് ലിമിറ്റഡ് ട്രാവൻകൂർ ‌ ഷുഗേഴ്‌സ് ആൻറ് കെമിക്കൽ‌സ് ലിമിറ്റഡ്
വളഞ്ഞവട്ടം പി.ഒ., തിരുവല്ല - 689104, കേരളം
ടെലിഫോൺ: +91 469 - 2610711, 2610712, 2610465
ഫാക്സ്: +91 469 - 2610446
ഇ-മെയിൽ: travancoresugars65@gmail.com, travancoresugars65@yahoo.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://travancoresugars.com
ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ്
 
ട്രാവൻ‌കൂർ ടൈറ്റാനിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ്
പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ 1,
കൊച്ചുവേളി
തിരുവനന്തപുരം - 695021.
ടെലിഫോൺ: 0471-2500765
ഫാക്സ് നമ്പർ: 0471-2501127
ഇമെയിൽ: md@ttpltd.in
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.travancoretitanium.com
തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചിൻ കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്
 
തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചിൻ കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ്
ഉദ്യഗമണ്ഡൽ പി.ഒ. കൊച്ചി - 683 501, കേരളം, ഇന്ത്യ
ടെലിഫോൺ: + 91-484-2545011
ഫാക്സ്: + 91-484-2546564
ഇ-മെയിൽ: mail@tcckerala.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: http://www.tcckerala.com
തിരുവനന്തപുരം സ്പിന്നിംഗ് മിൽസ് ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം
 
തിരുവനന്തപുരം സ്പിന്നിംഗ് മിൽസ് ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം
തിരുവനന്തപുരം സ്പിന്നിംഗ് മിൽസ് ലിമിറ്റഡ്, വിഴിഞ്ഞം റോഡ്,
ബാലരാമപുരം - 695501
ടെലിഫോൺ: 0471 2408110
ഇ-മെയിൽ: gmtsm01@gmail.com
യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്
 
യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്
പള്ളിമുക്ക്, കൊല്ലം -691 010
ടെലിഫോൺ: 0474-2729241
ഫാക്സ്: 0474-2727583
ഇ-മെയിൽ: ueikollam@bsnl.in
വിഷൻ വർക്കല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
 
വിഷൻ വർക്കല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്
ഹൗസ് നമ്പർ: 12/132 (1), "പൂജ", മാർത്തോമ ചർച്ചിന് പിന്നിൽ,
വർക്കല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം, ചെറുക്കുന്നം പി.ഒ. വർക്കല - 695141
ടെലിഫോൺ: 0470-2611170
ഇമെയിൽ ഐഡി: vividcorporation13@gmail.com
വെബ്‌സൈറ്റ്: https://www.vividcorporation.org
വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ്
 
വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ്
ഒൻപതാം നില, കെ‌എസ്‌ആർ‌ടി‌സി ബസ് ടെർമിനൽ കോംപ്ലക്സ്
തമ്പാനൂർ, തിരുവനന്തപുരം -695001
കേരളം, ഇന്ത്യ.
ടെലി ഫാക്സ്: +91 471 2328616
ഇ-മെയിൽ: mail@vizhinjamport.in
വെബ്‌സൈറ്റ്: https://www.vizhinjamport.in/

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 06-01-2022

ലേഖനം നമ്പർ: 260

sitelisthead