സൊസൈറ്റികൾ

* കേരള ആയുർവേദിക് സ്റ്റഡീസ് ആന്റ് റിസർച്ച് സൊസൈറ്റി
* കേരള ബുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി
* കേരള ബുക്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി
* കേരള ഹെൽത്ത് റിസർച്ച് ആന്റ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി (KHRWS)
* കേരള റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ് സൊസൈറ്റി (KERAMS)
* കേരള റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആന്റ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി
* കേരള സംസ്ഥാന എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റി
* കേരള സംസ്ഥാന കശുവണ്ടി വർക്കേഴ്സ് അപെക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോ-ഓപറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് (കാപെക്സ്)
* കേരള സംസ്ഥാന കൈത്തറി നെയ്ത്തുതൊഴിലാളി സഹകരണ സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് (ഹാൻടെക്സ്)
* മൾട്ടി പർപ്പസ് കൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സ് സൊസൈറ്റി
* തെന്മല എക്കോടൂറിസം പ്രമോഷൻ സൊസൈറ്റി (TEPS)

 

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 24-09-2022

ലേഖനം നമ്പർ: 261

sitelisthead