പുരാവസ്തു വകുപ്പ്

ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്

പിന്നാക്ക സമുദായ വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്

കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്‌ ഡയറക്ടറേറ്റ്

സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്‌ ഡയറക്ടറേറ്റ്

കൈത്തറി, ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡയറക്‌ടറേറ്റ്

ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്

വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റ്

മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്

സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഡയറക്ടറേറ്റ്

സര്‍വെ ആന്‍റ് ഭൂരേഖ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്

വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്

കയർ വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്

ഫാക്‌ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്‌സ് ഡയറക്ടറേറ്റ്

ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പ്

തൊഴില്‍ പരിശീലന വകുപ്പ്

ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം

ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ വകുപ്പ്

വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പ്

ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പ്

മൈനിംഗ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പ്

ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം

സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്

സ്റ്റേഷനറി വകുപ്പ്

 

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 02-04-2024

ലേഖനം നമ്പർ: 1052

sitelisthead