സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ

സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ കൂടാതെ കമ്മീഷനുകള്‍, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, സാംസ്‌ക്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങള്‍, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡുകള്‍, സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍, വികസന അഥോറിറ്റികള്‍, സര്‍വകലാശാലകള്‍ മുതലായവയിലും കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു.

 സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍

ഡയറക്ടറേറ്റുകൾ 

 ബോർഡുകൾ

 കേരളത്തിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ

 കമ്മീഷണറേറ്റുകൾ

 കമ്മിഷനുകൾ

 കോർപ്പറേഷനുകൾ

 വികസന അഥോറിറ്റികൾ

 പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങള്‍

 സൊസൈറ്റികൾ

 സർവ്വകലാശാലകൾ

 ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകൾ

 

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 19-05-2023

ലേഖനം നമ്പർ: 133

sitelisthead