ചീഫ് സെക്രട്ടറി

ഡോ.വി വേണു ഐഎഎസ്
                                           

റൂം നമ്പർ 202,

നോർത്ത് സാൻഡ്‌വിച്ച് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

ഫോൺ: 0471-2333147, 2518181
ഫാക്സ്: 0471-2327176
ഇ-മെയിൽ: chiefsecy@kerala.gov.in

 

സ്റ്റാഫ് ഓഫീസർ

ശ്രീ. അർജുൻ പാണ്ട്യൻ ഐ എ എസ്

റൂം നമ്പർ: 376

മെയിൻ ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

ഫോൺ: 0471-2518981, 2337332
ഇ-മെയിൽ: staffofficertocs@gmail.com

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ

പേരും പദവിയും

 വകുപ്പ്

അധിക ചുമതലകൾ 

വിലാസം

ശ്രീമതി.ശാരദാ മുരളീധരൻ ഐഎഎസ്

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

ആസൂത്രണ സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അർബൻ വേസ്റ്റ് ട്ടോ എനർജി പ്രോഗ്രാം, കേരള ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി (KSWMP), മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ്

റൂം നമ്പർ 505
അഞ്ചാം നില
അനെക്സ് 1
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ: 0471-2518163, 2335466

ഡോ.എ ജയതിലക് ഐഎഎസ്
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

നികുതി, എക്സൈസ് വകുപ്പ്

പേഴ്സണൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് വകുപ്പ് + എസ്സി & എസ്ടി വികസന വകുപ്പ് + പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് 

റൂം നമ്പർ 201- എ

രണ്ടാം നില
അനെക്സ് I, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ: 0471- 2333028, 2517214

ശ്രീ. ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ ഐഎഎസ്
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

ആഭ്യന്തര, വിജിലൻസ് വകുപ്പുകൾ 

 

റൂം നമ്പർ 357 (എ)

ഒന്നാം നില, മെയിൻ  ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ: 0471-2333174 / 2518455

ശ്രീ. കെ.ആർ.ജ്യോതിലാൽ ഐഎഎസ്
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ്

വനം, വന്യജീവി വകുപ്പ് + വൈദ്യുതി വകുപ്പ്

റൂം നമ്പർ 394
1st  ഫ്ലോർ
മെയിൻ ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ: 0471- 2518669,2320311

ശ്രീ. പുനീത് കുമാർ ഐഎഎസ്
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

പേഴ്സണൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് വകുപ്പ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് (OL) വകുപ്പ്.

 

 

റൂം നമ്പർ: 629
ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ 
സൗത്ത് ബ്ലോക്ക്
ഫോൺ നമ്പർ: 0471 2518356, 2335452

 

ഡോ ദേവേന്ദ്ര കുമാർ ധോദാവത് 

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഗവർണ്ണർ, കേരള രാജ്ഭവൻ
 

     

സെക്രട്ടറിമാർ

പേരും പദവിയും

 വകുപ്പ്

അധിക ചുമതലകൾ 

വിലാസം

ഡോ. രാജു നാരായണ സ്വാമി ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

പാർലമെന്ററി കാര്യ വകുപ്പ്

 

റൂം നമ്പർ 619
ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ 
മെയിൻ ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ: 0471-2518973

ഡോ. ബി അശോക് ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

കൃഷി വകുപ്പ്

അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്മീഷണർ, ചെയര്മാന് ആൻഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ, കേരള ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ 

റൂം നമ്പർ: 406
ഫോർത്ത് ഫ്ലോർ, അനെക്സ് II
ഫോൺ: 0471-2517371, 2327339

ശ്രീ.കെ എസ് ശ്രീനിവാസ് ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്

തുറമുഖ വകുപ്പ്

റൂം നമ്പർ:392
ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ , പ്രധാന ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ: 0471 2321572

ശ്രീമതി. ടിങ്കു ബിസ്വാൾ  ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

റവന്യൂ, ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ്

ഹൗസിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്

റൂം നമ്പർ 603
സിക്സ്ത് ഫ്ലോർ
അനെക്സ് II
ഫോൺ: 0471- 2518255

ഡോ.ഷർമിള മേരി ജോസഫ്  ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (റൂറൽ) വകുപ്പ്

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് + ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് + ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് + സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് + വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്

റൂം നമ്പർ 377
ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ
മെയിൻ ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
0471-2518008

ശ്രീമതി. റാണി ജോർജ്ജ്  ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

 

റൂം നമ്പർ 205
സെക്കന്റ് ഫ്ലോർ
സൗത്ത് സാൻഡ്‌വിച്ച് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ: 0471-2339182, 2518002

ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് എ.പി.എം  ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ്

റവന്യൂ (വഖഫ്) + വ്യവസായങ്ങൾ (മൈനിംഗ് ആൻഡ് ജിയോളജി ആൻഡ് പ്ലാന്റേഷൻ) + ആയുഷ് വകുപ്പ് + ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ (മെഡിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ) വകുപ്പ് (കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് ഉൾപ്പെടെ)

റൂം നമ്പർ:138
രണ്ടാം നില
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ: 0471 2327451, 2518228

ശ്രീ. സുമൻ ബില്ല ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

വ്യവസായ വകുപ്പ്

നോർക്ക വകുപ്പ് + വ്യവസായ (കശുവണ്ടി) വകുപ്പ് + വിദേശ സഹകരണം

റൂം നമ്പർ 121
ഒന്നാം നില
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്,
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ - 0471-2327499, 2518445

ശ്രീമതി. ഇഷിത റോയ് ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

 

റൂം നമ്പർ 102
ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ 
അനെക്സ് II, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ - 0471-2333042, 2518398

ശ്രീ. രബീന്ദ്ര കുമാർ
അഗർവാൾ

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

ധനകാര്യ വകുപ്പ് പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് അഫയേഴ്‌സ് (ആർകെഐ) വകുപ്പ് + സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് + ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്  

ശ്രീ. അശോക് കുമാർ സിംഗ് ഐഎഎസ്
സെക്രട്ടറി

ജലവിഭവ വകുപ്പ്

കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ വകുപ്പ് + മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, കേരള ഇറിഗേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്.

റൂം നമ്പർ.406
4-ാം നില
അനെക്സ് II
ഫോൺ- 0471 2517371

ശ്രീ. സഞ്ജയ് എം കൗൾ ഐഎഎസ്
സെക്രട്ടറി

ചീഫ് ഇലക്‌ട്രൽ ഓഫീസർ, കേരള & സെക്രട്ടറി,
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വകുപ്പ്
ധനകാര്യം (എക്സ്പെൻഡിച്ചർ) വകുപ്പ് + CMD KFC കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്

റൂം നമ്പർ 374
ഒന്നാം നില
മെയിൻ  ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ - 0471- 2517011

ശ്രീമതി. മിനി ആന്റണി ഐഎഎസ്
സെക്രട്ടറി

സഹകരണ വകുപ്പ്

സാംസ്കാരികകാര്യ വകുപ്പ് + ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് + ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് + കൽച്ചറൽ അഫയേഴ്സ് (ആർക്കിയോളജി, ആർക്കൈവ്സ്, മ്യൂസിയം) വകുപ്പ്

റൂം നമ്പർ 378
ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ 
മെയിൻ  ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ 0471-2322475, 2518880

ഡോ. രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ ഐഎഎസ്
സെക്രട്ടറി

ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വകുപ്പ്

പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ്

റൂം നമ്പർ: 261
രണ്ടാം നില, സൗത്ത് ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

ശ്രീ. ബിജു പ്രഭാകർ ഐഎഎസ്
സെക്രട്ടറി

വ്യവസായങ്ങൾ (ഖനനം, ഭൂമിശാസ്ത്രം,
തോട്ടം, കയർ, കൈത്തറി & കശുവണ്ടി) വകുപ്പ്
ഗതാഗതം (റെയിൽവേ, മെട്രോ, വ്യോമയാനം)
വകുപ്പ്, കമ്മീഷണർ, ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം, കമ്മീഷണർ,
കൂടൽ മാണിക്കം ദേവസ്വം

റൂം നമ്പർ.388, മെയിൻ ബ്ലോക്ക്,  ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോർ
സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്,
തിരുവനന്തപുരം - 01
Ph:0471 2517311, 2333374

ഇ-മെയിൽ:  secy.ind@kerala.gov.in,

secy.tspt@kerala.gov.in

  ശ്രീ. പ്രണബ്ജ്യോതി നാഥ് ഐഎഎസ്
സെക്രട്ടറി

കായിക യുവജനകാര്യ വകുപ്പ്

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് + ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് + മ്യൂസിയം (മൃഗശാല) വകുപ്പ്

റൂം നമ്പർ: 372
ഒന്നാം നില, മെയിൻ  ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
Ph: o471 2517293

ശ്രീ. ബിജു കെ ഐഎഎസ്
സെക്രട്ടറി

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്

വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ്

റൂം നമ്പർ: 302
അനെക്സ് II, മൂന്നാം നില
Ph: o471 2518010,2328822

സൗരഭ് ജെയിൻ ഐ.എ.എസ് 
സെക്രട്ടറി

ഊർജ്ജവകുപ്പ്

സൈനിക ക്ഷേമ വകുപ്പ് 

റൂം നമ്പർ: 640
രണ്ടാം നില, സൗത്ത് ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ: 0471 2518058,2335449

അജിത് കുമാർ ഐ.എ.എസ്

ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്

റസിഡന്റ് കമ്മീഷണർ, കേരള ഹൗസ്, ന്യൂഡൽഹി + സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ, തലസ്ഥാന മേഖല വികസന പദ്ധതി-II

 

ശ്രീ. പ്രശാന്ത് എൻ ഐഎഎസ്

സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി

എസ്‌സി, എസ്ടി വികസന വകുപ്പ്

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ്, ആദിവാസി പുനരധിവാസ വികസന മിഷൻ മേധാവി

റൂം നമ്പർ: 390
രണ്ടാം നില, മെയിൻ ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ: 0471 2518274

ശ്രീ. കേശവേന്ദ്ര കുമാർ ഐഎഎസ്
സെക്രട്ടറി

ധനകാര്യ (ചെലവ്) വകുപ്പ്

സ്‌പെഷ്യൽ ഓഫീസർ, ഇന്റർനാഷണൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദ, കണ്ണൂർ

റൂം നമ്പർ: 373
ഒന്നാം നില, മെയിൻ ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ: 0471 2518313

ശ്രീ. എം ജി രാജമാണിക്കം ഐഎഎസ്
സെക്രട്ടറി

റവന്യൂ (ദേവസ്വം) വകുപ്പ് (അധിക ചുമതല)

 

റൂം നമ്പർ: 301
മൂന്നാം നില, അനെക്സ് 1
ഫോൺ: 0471 2517380

ശ്രീ. മുഹമ്മദ് വൈ സഫീറുള്ള ഐഎഎസ്

സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്

ഡെപ്യൂട്ടി സിഇഒ, റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്

റൂം നമ്പർ: 389
ഒന്നാം നില, മെയിൻ  ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ: 0471 2517380

ശ്രീ. മിർ മുഹമ്മദ് അലി ഐഎഎസ്
അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി & ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി,

ധനകാര്യ വകുപ്പ്

 

റൂം നമ്പർ: 393
ഒന്നാം നില, മെയിൻ ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ: 0471 2517378

ശ്രീ. അബ്ദുൾ നാസർ ബി ഐഎഎസ്
അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി

റവന്യൂ വകുപ്പ്

 

റൂം നമ്പർ: 606
അനെക്സ് II, ആറാം നില
ഫോൺ: 0471 - 2518886

ശ്രീമതി. അഞ്ജന എം ഐഎഎസ്
അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി

GA(AIS) 

സ്‌പെഷ്യൽ ഓഫീസർ, കേരള പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസസ് (സെലക്ഷൻ ആൻഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്) ബോർഡ് + മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് പോട്ടറി മാനുഫാക്ച്ചറിങ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആന്റ് വെൽഫെയർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ + മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ.

റൂം നമ്പർ: 416
നോർത്ത് സാൻഡ്വിച്ച് ടെറസ്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
Ph: 0471 - 2517076,2334665

ശ്രീ. അലക്‌സ് വർഗീസ് ഐഎഎസ്
ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി

ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി,തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്

മിഷൻ ഡയറക്ടർ, അമൃത് + ഡയറക്ടർ, നഗരകാര്യ വകുപ്പ്

റൂം നമ്പർ: 403
അനെക്സ് 1, 4-ാം നില
ഫോൺ: 0471 - 2517395

ശ്രീ. ആർ ഗോപകുമാർ ഐഎഎസ്
ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി

GAD

ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി, O/o ചീഫ് സെക്രട്ടറി

റൂം നമ്പർ: 202
നോർത്ത് സാൻഡ്വിച്ച് ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ: 0471 - 2518222,2327270

ശ്രീമതി. ആനി ജൂല തോമസ് ഐഎഎസ്

 

ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി, വ്യവസായ വകുപ്പ്

 

റൂം നമ്പർ 503
അഞ്ചാം നില, അനെക്സ് II
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോൺ: 0471 2517392,2327994

ശിഖ സുരേന്ദ്രൻ ഐ എ എസ് 

ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി

ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമവകുപ്പ്

മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ - കേരള ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ 

 

വിഷ്ണു രാജ് പി ഐഎഎസ്

ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ആൻഡ് ഡയറക്ടർ, പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് വകുപ്പ്  

ഡോ. കെ വാസുകി ഐഎഎസ്

സെക്രട്ടറി

തൊഴിൽ, നൈപുണ്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, ഗതാഗത വകുപ്പ്
ഡയറക്ടർ, ലോക കേരള സഭ
 

 

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 24-02-2024

ലേഖനം നമ്പർ: 517

sitelisthead