സാമൂഹിക വികസനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളം വളരെയധികം മുന്നിലാണ്. സാമൂഹിക നിക്ഷേപത്തിലൂന്നിയ മാനുഷിക വികസനം നടപ്പിലാക്കിയ കേരളം അതിന്റെ പിറവി മുതൽ ഇന്നുവരെ സുസ്ഥിരമായ വികസനമാണ് ലക്‌ഷ്യം വെച്ചതും പ്രവർത്തികമാക്കിയതും. എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകിയ കേരളം, ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിയ്ക്കപ്പെട്ടതിനു പിന്നിൽ ദീർഘ നാളത്തെ കഠിനമായ പ്രയത്നവും പ്ലാനിംഗും ഉൾകൊണ്ടുകൊണ്ടാണ്. ആരോഗ്യ രംഗത്ത് കേരളം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ പ്രശംസ നേടിയിട്ടുള്ളതാണ്. കുറഞ്ഞ ശിശു മാതൃ മരണ നിരക്ക്, ഉയർന്ന ആയുർദൈർഘ്യം, സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതത്തിലെല്ലാം കേരളം ദേശീയ തലത്തിൽ ഒന്നാമതാണ്. 

ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള കേരളം ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതിവേഗം നൂതന സംവിധാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് മാറുന്നതിൽ എപ്പോഴും മുന്നിൽ തന്നെയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഭാവിയിലും സർക്കാരിന്റെ ലക്‌ഷ്യം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും ഹൈടെക് ആക്കി മാറ്റി സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ് കേരളം. പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അദ്ധ്യാപനത്തിലും ഗവേഷണത്തിലും അക്കാദമിക മികവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും പരിപാടികളും കേരളം നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പുറമെ സാങ്കേതിക, നൈപുണ്യ വികസനത്തിലൂന്നിയ പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതികൾ കേരളം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

കേരളത്തിന്റെ നട്ടെല്ലെന്നു വിശേഷിപ്പിയ്ക്കാവുന്ന പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളെ സംരക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനു പ്രത്യക പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സർക്കാർ ആരോഗ്യരംഗത്തെ കൂടുതൽ ജനോപകാരപ്രദമാക്കാൻ ആർദ്രം മിഷൻ രൂപീകരിയ്ക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തെ ആശുപത്രികൾ മികച്ച സൗകര്യങ്ങളുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റുകയും ചെയ്തു വരികയാണ്,. എല്ലാ ജില്ലകളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചും, മറ്റ് നൂതന ശാസ്ത്ര സംരഭങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകിയും കേരളം ആധുനിക ലോകത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിയ്ക്കുകയാണ്. 

ആദിവാസികൾ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, പട്ടിക ജാതിക്കാർ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, ട്രാൻസ്ജൻഡേഴ്സ്, കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിൽ അരികുവത്ക്കരിയ്ക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ വിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾകൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള സാമൂഹിക വികസനമാണ് കേരളം നടത്തുന്നത്.  ഇതിനായി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. 

സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ

വിവിധ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെൻഷനുകൾ കേരളം നൽകി വരുന്നു.

കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ
ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ
ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഡിസബിലിറ്റി പെൻഷൻ സ്കീം - മാനസികമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പെൻഷൻ 
ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഡിസബിലിറ്റി പെൻഷൻ സ്കീം - ശാരീരികമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള പെൻഷൻ
50 വയസ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ
ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വിധവ പെൻഷൻ സ്കീം.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മുഖാന്തിരം നൽകി വരുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്ഷേമ പെൻഷനുകളെക്കുറിച്ചറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക
https://lsgkerala.gov.in/ml/welfare_pension

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 20-08-2022

ലേഖനം നമ്പർ: 716

sitelisthead