സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍

 

മലബാർ കാൻസർ സെന്റർ(പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓങ്കോളജി സയൻസസ് & റിസർച്ച്)

അക്വാകൾച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി (ADAK)
ഏജൻസി ഫോർ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി ആന്റ് റൂറൽ ടെക്നോളജി (ANERT)
ഭാരത് ഭവൻ
ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ അനാഥാലയങ്ങളും മറ്റ് ധർമ്മ സ്ഥാപനങ്ങളും
സെന്റർ ഫോർ കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, കേരള
സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി (സി-ഡിറ്റ്)
 സെന്റർ ഫോർ ഡവലപ്മെൻറ് സ്റ്റഡീസ് (സി.ഡി.എസ്)
സെന്റർ ഫോർ എർത്ത് സയൻസ് സ്റ്റഡീസ് (സെസ്സ്)
സെന്റർ ഫോർ ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റഡീസ്
സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്
സെന്റർ ഫോർ റിസർച്ച് ആൻഡ് എജ്യുക്കേഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ (ക്രെസ്റ്റ്)
സെന്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആന്റ് മാനേജ്മെന്റ് (സിഡബ്ല്യുആർഡിഎം)
ശിശു വികസന കേന്ദ്രം
സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷ്വറൻസ് ഏജൻസി (ചിയാക്)
കോ-ഓപറേറ്റീവ് അക്കാഡമി ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ (CAPE)
കൗൺസിൽ ഫോർ ഫുഡ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ്
സൈബർ പാർക്ക്
ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജി പാർക്കുകൾ (ടെക്നോപാർക്ക്) (Technopark)
എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ - കേരള
ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ
ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ
ഐ. എച്ച്. ആർ. ഡി.
ഐ.ഐ.ഐ.റ്റി.എം.കെ
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡയബെറ്റിസ്
ഇൻഫോപാർക്ക്
ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ (ഐ.കെ.എം)
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ആന്റ് കോഗ്നറ്റീവ് ന്യൂറോസയൻസസ് (ഐസിസിഒഎൻഎസ്)
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ആന്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ് മെൻറ്
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ് മെൻറ് ഇൻ ഗവണ്മെന്റ്
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാർലമെന്ററി അഫയേഴ്സ്
ജവഹർലാൽ നെഹ്രു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (JNTBGRI)
കേരള ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊമോഷൻ (കെ- ബിഐപി)
കേരള ചരിത്രഗവേഷണ കൗൺസിൽ
കേരള ഡാം സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി
കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമി
കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എന്റർപ്രെണർഷിപ്പ് ഡവലപ് മെൻറ് (കെ.ഐ.ഇ.ഡി)
കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലേബർ ആന്റ് എംപ്ലോയ് മെൻറ് (കിലെ)
കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ് മിനിസ്ട്രേഷൻ (കില)
കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ആന്റ് ട്രാവൽ സ്റ്റഡീസ് (കിറ്റ്‌സ്)
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി
കേരള മീഡിയ അക്കാദമി
ജലനിധി
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി
കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി
കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഭാരത് സ്‌കൗട്ട്സ്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ് സ്
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബുക്ക് മാർക്ക്
കേരള സ്റ്റേറ്റ് സെന്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രെയിനിംഗ് (സി-ആപ്റ്റ്)
കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമി
കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ടൂറിസം ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (ടൂർഫെഡ്)
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൌൺസിൽ ഫോർ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ്, ടെക്നോളജി ആന്റ് എൻവയോൺമെന്റ്
കേരള സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി
കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ
കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (KSICL)
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവ്വീസസ് അഥോറിറ്റി (കെൽസ)
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലിറ്ററസി മിഷൻ അഥോറിറ്റി
കേരള സംസ്ഥാന നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര
കേരള സംസ്ഥാന ഫാർമസി കൗൺസിൽ
കേരള സംസ്ഥാന റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആന്റ് എൻവയോൺമെന്റ് സെന്റർ (കെ.എസ്.ആർ.ഇ.സി)
കേരള സ്റ്റേറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മ്യൂസിയം, പ്രിയദർശിനി പ്ലാനറ്റേറിയം
കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ
കേരള സംസ്ഥാന വെറ്ററിനറി കൗൺസിൽ
കേരള സുസ്ഥിര നഗരവികസന പദ്ധതി (കെ.എസ്.യു.ഡി.പി)
കേരള ജല അഥോറിറ്റി
കുടുംബശ്രീ സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന മിഷൻ
കുമാരനാശാൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കൾച്ചർ (കാനിക്)
എൽ. ബി. എസ്. സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി (എൽ.ബി.എസ്)
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
മലബാർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ
നാഷണൽ കൊയർ റിസർച്ച് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (എൻസിആർഎംഐ)
ദേശീയ ഗെയിംസ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻറ് ഹിയറിംഗ് (നിഷ്)
നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ മെഡിസിനൽ പ്ളാൻറ്സ്
ദേശീയ ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ ദൗത്യം
നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം
ദേശീയ ഗതാഗത ആസൂത്രണ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (നാറ്റ്പാക്)
നോർക്ക-റൂട്ട്സ്
രാജീവ് ഗാന്ധി അക്കാദമി ഫോർ ഏവിയേഷൻ ടെക്നോളജി
രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി
റീജിയണൽ കാൻസർ സെന്റർ
റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒഫ്താൽമോളജി
സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ സെന്റർ
സംസ്ഥാന അഗ്രികൾച്ചറൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംസ്ഥാന കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ
സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പരിശീലന കൗൺസിൽ (SCERT)
സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ
സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് ആന്റ് ട്രെയ്നിങ്- കേരള (സീമാറ്റ്-കേരള)
സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എജ്യുക്കേഷൻ ടെക്നോളജി (എസ്ഐഇറ്റി)
സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എൻസൈക്ലോപീഡിക് പബ്ലിക്കേഷൻസ്
സംസ്ഥാന ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് (എസ് ഐ ആർ ഡി)
സംസ്ഥാന റിസോഴ്സ് സെന്റർ - കേരളം
ശുചിത്വ മിഷൻ
വാസ്തുവിദ്യ ഗുരുകുലം

അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 24-09-2022

ലേഖനം നമ്പർ: 248

sitelisthead