സംസ്ഥാന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും അനുബന്ധ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ഡിസംബർ 31നു മുൻപ് ഇ-ശ്രം പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. നേരിട്ടോ അക്ഷയ കേന്ദ്രം മുഖേനയോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫിറഷീസ് ഓഫിസുകളുമായോ മേഖലാ ഓഫിസുകളുമായോ ബന്ധപ്പെടണം.

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയ്യതി :19-11-2021

sitelisthead