തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കദുരിതം നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകള്‍ ആരംഭിച്ചു. ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ അതാത് ജില്ലകളിലെ കൺട്രോൾ റൂമുകളിലും വെള്ളയമ്പലത്തെ വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി ആസ്ഥാനത്തും അറിയിക്കാം. 

പൊതുജനങ്ങൾക്ക് 1916 എന്ന ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലും 9495998258 എന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലും പരാതികൾ അറിയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

അതോറിറ്റി ആസ്ഥാനത്തെ കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറുകൾ- 8289940619, 8547605714.

തിരുവനന്തപുരം       9497001534 / 8547697539 

 കൊല്ലം                     9188127944 / 04742742993

പത്തനംതിട്ട              04692700748

ആലപ്പുഴ                   04772242073

കോട്ടയം                    04812563701

എറണാകുളം             04842361369

ഇടുക്കി                      9188127933

തൃശൂര്‍                       04872333070

മലപ്പുറം                     9188127925

പാലക്കാട്                  04912546632

കോഴിക്കോട്              0495 2370095

കണ്ണൂര്‍                       04972707080

കാസർകോഡ്            04994255544

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയ്യതി :20-10-2021

sitelisthead